Nyheter

Vettug viten: Skole for alle?

SePUs Sigrid Øyen Nordahl deltar i "Vettug viten" og skal formidle forskningsbasert om den norske skolen er for alle. Hovedfokuset er på forskjeller mellom elever med foreldre med høy og lav utdanningsbakgrunn.  Om presentasjonen Presentasjonen finner sted på Lillehammer bibliotek og litteraturhus torsdag 30. november kl 08.30 - 09.00 Dette vet vi: Når elever med foreldre med lav utdanning begynner på skolen, ligger de to år bak sine medelever som har foreldre med høy utdanning i faglig utvikling. Når de går ut av grunnskolen, har forskjel...

Pris og utmerkelser til SePU på Høgskolen i Innlandets årsfest

Torsdag 23.11 ble Høgskolen i Innlandets tradisjonelle årsfest gjennomført. SePU fikk utdelt samarbeidsprisen sammen med SELL, i tillegg til at to av våre ansatte ble hyllet for opprykk til førsteamanuensis og for sine doktorgrader.  Årsfesten er en feiring av aktiviteten ansatte ved HINN har skapt gjennom hele året. Dette er en fest for å feire alle, men det er også fokus på å løfte frem enkeltpersoner og fagmiljøer som har utmerket seg. Om samarbeidsprisen Prisen blir delt ut årlig til en person eller et fagmiljø/gruppe som på en eksempla...

SePU og Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune

I uke 47 var børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune i Oslo for å "hente viden og inspiration om arbejdet med trivsel, læring og inkluderende fællesskaber".  Senterleder Lars Myhr fra SePU ga sammen med Oslo og Lillehammer kommuner faglige innlegg. I tillegg besøkte delegasjonen Holmen og Haugen skoler i Oslo. SePU ser fram til å følge og støtte Københavns videre arbeide med inkludering i skole og dagtilbud.

Digitale fagøkter for barnehagene i Nord-Østerdal

Barnehagene i Nord-Østerdalen har denne høsten møttes på tvers av kommuner til digitale fagøkter ledet av SePU. De digitale fagøktene er lagt opp med faglig innlegg om et tematisk område som barnehagene jobber med og ulike oppgaver de ansatte jobber med i grupper.  Forrige uke var det Fåset, Vingelen og Lekestua barnehager som møttes fysisk i Fåset barnehage, mens SePU ved May Britt Drugli og Veronica Grøtlien deltok digitalt. Tema var foreldresamarbeid. De ansatte møttes til pizza, kake og sosialt samvær før de startet på en fagøkt med May...

Regionale erfaringskonferanser om kompetanseløftet

Høsten 2023 er det gjennomført regionale erfaringskonferanser der målet er å legge til rette for erfaringsdeling, nettverksbygging, faglig påfyll og videre utvikling av arbeidet i partnerskapene. Den siste var i Bodø der flere av bidragsyterne er i partnerskap med SePU. Hovedtemaet for konferansene har vært: Hvordan bygge et godt lag rundt barna og elevene.  Den siste av de fire konferansen ble arrangert i Bodø 15. og 16. november. Det var omlag 400 deltakere som deltok. Disse var i hovedsak fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Flere...

Anne Cathrine Holt disputerer

Vi gratulerer vår gode kollega Anne Cathrine Holt med at hennes avhandling er funnet verdig for å forsvares for graden ph.d.  Anne Cathrine Holt er blant annet tidligere utdanningsdirektør i Hedmark fylke og fagdirektør gos Statsforvalteren Innlandet, før hun ble ansatt på SePU 15. september 2023.    Tittelen på avhandlingen er: «Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring.  Disputasen gjennomføres tirsdag 12. desember i auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom Prøveforelesningen sta...

Avslutningssamling for kull 13 på rektorutdanningen og litt om den øvrige virksomheten der

Denne uka (uke 45) er det siste samling for kull 13 på rektorutdanningen. I høst har vi hatt oppstart både med nytt kull på rektorutdanningen og de øvrige videreutdanningsmodulene.  SePU samarbeider om rektorutdanningen og videreutdanningsmodulene sammen med Oslo Met. Om rektorutdanningen Denne høsten har det startet opp et nytt kull (kull 14) som består av 78 studenter. Rektorutdanningen gjennomføres på 3 semestre og består av 5 kompetanseområder: elevers læringsmiljø styring og administrasjon utvikling og endring profesjonsfellesskap sama...

Podcast om: Hvordan skal vi drive skoleledelse best mulig?

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodcast som kommer ut en gang i uken, eller oftere. Denne uken (uke 45) er det SePUs førsteamanuensis Mette Marit Jenssen og professor emeritus Jan Merok Paulsen som blir intervjuet. I denne podcasten er fokuset rettet mot hvordan vi driver skoleledelse best mulig.  Spørsmål som tas opp er:  Hvordan skal vi forstå rektors oppgave og hvordan kan den gjøres best mulig? Hvordan skaper vi profesjonelle læringsfellesskap og sikrer kollektiv refleksjon? Hva er viktig å tenke på med tanke på rektors lede...

Skolelederkonferansen Innlandet 2023

Torsdag 2. november arrangerte Skolelederforbundet i Innlandet og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) en gratis fagkonferanse med tema: Handlingsrom for ledelse: Utfordringer eller muligheter? SePUs Lars Arild Myhr var konferansier og Mette Marit Jenssen holdt innlegg.  Programmet for dagen: 10.00: Åpning ved senterleder Lars Arild Myhr og  fylkesleder for Skolelederforbundet Innlandet Hildegard Johannesen.  10.10: Forsker Linda Hye og Professor Morten Øgård ved Universitetet i Agder presenterte funn fra forskning om hvordan...

Digital konferanse om nordiske skoleelevers perspektiver og utdanningsambisjoner

SePU deltar i et nordisk forskningsprosjekt som heter INSPECT, der Ane Qvortrup (Syddansk universitet og professor II ved Høgskolen i Innlandet) er forskningsleder. INSPECT står for Societal Security after COVID 19 - Inquiring Nordic Strategies, Practices, Educational Consequences and Trajectories. Nordiske skoler har en sterk tradisjon for å ha fokus på læring, trivsel og elevenes utvikling i både et lærings- og dannelsesperspektiv forankret i retningslinjer for inkluderende opplæring. Skolenes daglige praksis, verdier og tradisjoner har im...

Samlinger for pedagogiske ledere i Eidsvoll kommune

I løpet av oktober har alle pedagogiske ledere i Eidsvoll kommune vært samlet til fagsamlinger. Hovedtema for samlingene har vært «Pedagogisk leder som leder» hvor hensikten med samlingene er å styrke pedagogisk leder sin kompetanse i ledelse av kvalitetsarbeidet i barnehagen og på egen avdeling med fokus på kommunikasjon og tilbakemeldingskultur. Under samlingene har pedagogiske ledere sittet i grupper på tvers av barnehager og jobbet med pedagogisk analyse på egen ledelse. Alle har hatt med seg en utfordring som er knyttet til rollen som...

Litt om Master i Utdanningsledelse og årets studenter

SePU tilbyr studiet "Master i utdanningsledelse". I år er det 69 aktive studenter hos oss. 2020-kullet er 29 stykker og de er nå ikke i sitt fjerde studieår. Kull 2022 er 32 stykker og er i gang med sitt andre studieår.  På bildet ser dere kull 2022 som hadde samling i forrige uke: Mette Marit Jenssen (foran) og Hilde Forfang (rett bak med grønn genser) ledet samlingen.  Om master i Utdanningsledelse Studiet er en praktisk og profesjonsrettet mastergradsutdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert ledelse i kommunale og fylkeskommunale...

Besøk av barnehageledere og ansatte i forvaltningen i Kolding kommune

I uke 40 hadde SePU, i samarbeid med barnehagene i Hamarregionen, besøk av barnehageledere og ansatte i forvaltningen i Kolding kommune. Ole Hansen og Line Skov Hansen fra Aalborg Universitet deltok også. Dette er et gjenbesøk etter at styrere og administrativt ansatte i Hamarregionen var på besøk i Kolding i fjor høst. Vi hadde et variert og spennende program som startet på tirsdagen med at Anita Karlsen, barnehagesjef i Hamar, introduserte danskene for Hamarregionen. I påfølgende økt ga studieprogramansvarlig for barnehagelærerutdanningen,...

Skoleledersamling i Hamarregionen

28. og 29. september var det duket for ny samling for alle skoleledere, ledere for PPT og skoleeiere i Hamarregionen knyttet til arbeidet med "Inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring".                               Representanter for samarbeidspartnere ved Hinn, OsloMET, NTNU og SePU var også til stede. Eskil Braseth fra NTNU hadde innlegget "Å sette seg i posisjon til å lede" og SePUs Hilde Forfang (bildet under) bidro med innlegget "Nettverk-mulighet og dilemmaer".                               I tillegg til faglig...

Nettverkssamlinger i Øst-Finnmark

26. til 28. september hadde region Øst-Finnmark nettverkssamlinger i tilskuddsordningen (Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet). Overordnet tema for samlingen var «Inkluderende pedagogiske støttesystem i barnehage og skole». På bildet ser vi prosjektleder Jane Irén Johansen lede forsamlingen. Både ledere og andre ansatte i barnehager og skoler var representert sammen med PPT og kommunalt nivå. Dagene bestod av faglig innlegg og gruppearbeid innad og på tvers av kommunene. Tematikken handlet om inkluderende praksis og innsats rettet mot tre niv...

Sertifisering i pedagogisk analyse

Denne uken (uke 38) gjennomføres SePUs første sertifiseringskurs i pedagogisk analyse på Hamar. Hensikten med kurset er å utdanne fagpersoner som kan fungere som veiledere i pedagogisk analyse i barnehager og skoler. Professor Thomas Nordahl leder det faglige innholdet. Det faglige innholdet er knyttet til følgende områder: Grunnlaget og premissene for pedagogisk analyse Forståelse av sosial systemteori i en pedagogisk sammenheng Analysedel i pedagogiskanalyse Overordnet mål Utvikling av problemformulering Datagrunnlag og innhenting av in...

NY versjon av Strategisk skoleledelse med SePUs Mette Marit som medforfatter

SePUs Mette Marit Forsmo Jenssen er medforfatter i den nye utgaven av boka «Strategisk skoleledelse» sammen med Jan Merok Paulsen. Denne boken forklarer hvorfor ledelse i skolen er viktig og samtidig et prosjekt som involverer mange aktører i samspill. Formålet med boken er derfor å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet. Dette blir billedlig uttrykt gjennom metaforen «den pedagogiske verdikjeden». Strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap, som er avgjørende for...

Samling for region Vest-Finnmark i Alta

Region Vest-Finnmark, bestående av kommunene Hasvik, Loppa, Nordkapp, Hammerfest, Måsøy og Alta, møttes i sistnevnte kommune for en fagdag med SePU denne uken. Kommunene har tidligere fått opplæring i pedagogisk analyse. På fagdagen fikk de en kort repetisjon av analysemodellen samt et dypdykk i inkluderingsperspektiv og sosial systemteori. På samlingen startet også barnehagene og skolene på arbeidet i kompetansepakkene om pedagogisk analyse som gjennomføres i SePU sin nettressurs. På bildet under ser dere SePUs Knut Olav Nordseth (til venst...

Studier innen språk, lesing og skriving for 4 kommuner i Ytre Helgeland

Mandag 11. og tirsdag 12. september har 74 studenter og ledere fra kommunene Træna, Alstahaug, Lurøy og Leirfjord hatt oppstartsamling på Høgskolen i Innlandet, Hamar, for to studier på masternivå innen språk, lesing og skriving. Studiet er et samarbeid mellom SePU og institutt for nordisk språk og litteratur ved HINN. Disse studiene har hver sine studentgrupper. En gruppe for ressurspersoner/-lærere i barnehage til og med 4.trinn, og en gruppe for ressurslærere på 5. til og med 10.trinn. Ressurspersoner i barnehage, ressurslærere i skolene...

Pedagogisk vandring for barnehager i Kongsvingerregionen

For tiden gjennomføres pedagogisk vandring for barnehager i alle de 7 kommunene i Kongsvingerregionen. I pedagogisk vandring besøker SePU, PPT, kommunalsjef og styrer en barnehage. I besøket observerer de aktiviteter og samspill mellom barn og ansatte, for så sammen med hele personalet drøfte aktuelle tema som handler om hvordan barnehagen kan videreutvikle praksis til beste for barnas utvikling. Overordnede fokusområder i de pedagogiske vandringene er læringsledelse, aktørperspektiv og fellesskapstilhørighet. Skotterud barnehage, avdeling...

SePUs sluttrapport fra et av historiens største barnehageprosjekter i Skandinavia er publisert

Forsknings- og utviklingsarbeidet Kultur for læring (KFL) har vært en felles satsing for utvikling av en kultur for god utvikling og læring for barn og unge i barnehage og skole i gamle Hedmark fylke. "KFL - barnehage" er et av historiens største barnehageprosjekter i Skandinavia og har vært ledet av SePUs Anne-Karin Sunnevåg i hele prosjektperioden fra 2017 til 2022. SePU-ansatte har nå skrevet ferdig sluttrapporten og du kan lese den her.  "KFL-barnehage" omfatter kommunale barnehagemyndigheter/eiere, PP-tjeneste, barnehageledere og alle...

Samling i kompetansenettverket i Sør-Østerdalen

Mandag 28. og tirsdag 29. august var det første samling i det regionale kompetansenettverket i Sør-Østerdalen som består av kommunene Åmot, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Elverum.  Tema for den første dagen var nettverkssamarbeid og hvordan lykkes med et regionalt samarbeid. Den andre dagen var systematisk observasjon tema og hvordan systematisk observasjon kan bidra i forbedringsarbeidet i barnehage og skole. Geir Busterud, rektor på Innbygda skole, delte sine erfaringer med systematisk observasjon. Dagene besto av faglige innlegg fra Se...

Spennende samarbeid i Eidsvoll

SePU er i partnerskap med Eidsvoll både i regional kompetanseutvikling, desentralisert ordning og kompetanseløftet. I desentralisert ordning er det etablert et enda tettere partnerskap mellom HiNN og Eidsvoll kommune gjennom at institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er koblet inn i arbeidet direkte mot de ti skolene i kommunene. Hanan Abdelrahman, Cato Tandberg, Morten Bjørnebye, Geir Vegge, Ragnhild Øksdahl og Bjarte Rom fra Instituttet skal i par støtte hver sin skolegruppe i forbedringsarbeidet...

SePU presenterer på ECER-konferansen 2023

SePUs Ann Margareth Gustavsen presenterte et innlegg på ECER om forskning på hvordan skolelederopplæringsprogram kan bidra til faglig læring og fremme skoleutvikling, sammen med forskere fra Oslo Met, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Sør-Øst Norge.  Denne uken arrangeres ECER-konferansen i Glasgow i Skottland. ECER står for European Conference on Educational Research. Siden den første konferansen i 1992 har ECER vokst til å bli en av de største årlige utdanningsforskningskonferansene i Europa. På konferansens første dag, tirsdag 22...

Siste samling for Ibestad i Oppfølgingsordningen

Fredag 18. august var det siste samling i Oppfølgingsordningen for Ibestad. Oppfølgingsordningen er egentlig bare for grunnskolen, men Ibestad kommune har også valgt å inkludere barnehage og kommunens bibliotek i tiltaksfasen. Denne siste samlingen var både for skole, SFO, barnehage, PPT og bibliotek. Ibestad kommune har vært i oppfølgingsordningen i perioden august 2020 til juni 2023. Dette var siste samling der vi hadde fokus på å evaluere hele prosjektperioden, samt å planlegge videreføringen.  Programmet for dagen var: 09.00 – 11.30: E...

«Inkluderende praksiser» for skolene i Fosenregionen

14. – 16. august hadde SePUs Mette Marit Jenssen og Ann-Mari Rindarøy (prosjektleder), i samarbeid med Fosenregionen og skoleeiere, gleden av å turnere Fosen og arrangere fagdager for alle ansatte ved skolene i kommunene Indre Fosen, Ørland, Osen og Åfjord, samt PPT. Fagdagen inneholdt faglige innlegg knyttet til inkluderingsbegrepet og pedagogisk analyse, gruppearbeid, refleksjonsoppgaver og erfaringsdeling. Skolene skal i året som kommer utforske og utfordre egen inkluderingspraksis. Det var fine dager med mange gode refleksjoner og lærer...

SePU på Arendalsuka

Professor Thomas Nordahl ved SEPU deltar i debatt onsdag 16. august kl 13.30-14.15 i forbindelse med Arendalsuka Søkertallene til lærerutdanningene stuper over hele landet, vi bombarderes med skrekkhistorier fra norsk skole og det ropes krise. Mange har forsøkt å skjønne hvorfor dette skjer med et yrke som historisk har hatt høy status og tillit. En ny undersøkelse viser at lærere flest trives i jobben. Hva kan vi gjøre for å sikre barna våre nok kompetente lærere? Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet inviterer til debatt o...

Skolelederkonferansen Innlandet 2023

Skolelederforbundet i Innlandet og SePU inviterer til gratis fagkonferanse med tema: Handlingsrom for ledelse: Utfordringer eller muligheter? Konferansen finner sted på Hamar 2. november kl. 09.30 -16.00 Hvem presenterer? - Forsker Linda Hye og Professor Morten Øgård ved Universitetet i Agder presenterer funn fra forskning om hvordan kommunal og statlig styring legger til rette for eller svekker lederes handlingsrom i skolen og barnehagen. - Rektor Bjørn Furulund i Marker kommune presenterer vurderinger og anbefalinger fra sluttrapporten ti...

Om SePU studieåret 2023/24

SePU er godt i gang med studieåret 2023/24. Her kommer en oversikt over de som er ansatt på SePU dette året og hva vi arbeider med.  OM DE ANSATTE I år er det 22 ansatte på SePU. Senterledelsen Senterleder: Lars Arild MyhrAssisterende senterleder: Ann Margareth GustavsenFagansvarlig: Thomas Nordahl Medarbeidere Aina Kjernli KarlsenAnn-Mari RindarøyAnne-Karin SunnevågGro Helstad LøkenHilde ForfangJane Iren JohansenKaroline HansenKjersti Sørmoen HålandKnut Olav NordsethKristine Nymo SundbyMette Marit JenssenMinttu JohlerSigrid Øyen NordahlVer...

SePU med 4 innlegg på ICSEI-konferansen i Dublin 2024

Denne uken har alle som har sendt inn bidrag til ICSEI-konferansen i Dublin januar 2024 fått svar på om bidraget er akseptert til å presenteres. Det var over 350 bidrag som ble sendt inn dette året. Fra SePU ble det sendt inn 5 bidrag der 4 er akseptert. De som er akseptert er: - SePUs arbeid med oppfølgingsordningen: Tore Skandsen, Jane Iren Johansen, Ann Margareth Gustavsen - Resultater fra "Kultur for læring" i barnehagene i tidligere Hedmark fylke: Sigrid Nordahl og Veronica Grøtlien - PULSE - Elevmedvirkning og bruk av data: Kim Schild...

SePU har ansatt to nederlandske forskere

SePU-ledelsen, bestående av senterleder Lars Arild Myhr, assisterende senterleder Ann Margareth Gustavsen og forskningsleder Thomas Nordahl er stolte over å ha fått ansatt Kim Schildkamp og Cindy Poortman, begge fra Universitetet i Twente, i hver sin 20 % stilling. Kim Schildkamp (i svart overdel) er professor og forsker blant annet på faglig utvikling innen datainformert beslutningstaking. Hun har utviklet Data Team-modellen som har blitt brukt i forskjellige land som Nederland, Sverige, Belgia og USA. Denne modellen er ikke helt ulik SePU...

FoU-prosjekt om elevmedvirkning i skolens kvalitetsutvikling

I forrige uke startet SePU opp et FoU-prosjekt om elevmedvirkning i skolens kvalitetsutvikling. De skolene som deltar i prosjektet er alle fra Innlandet fylke: Kirkekretsen skole fra Hamarregionen og Eidskog ungdomsskole, Kongsvinger ungdomsskole, Langeland skole og Wennersborg skole fra Kongsvingerregionen. Prosjektet skal utvikle kunnskap om demokratisering i skolen og hvordan elever kan utvikle kompetanse i problemløsning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med University of Twente i Nederland med Cindy Poortman (bildet) og Kim Schildka...

Artikkel om tilvenning i barnehagen

May Britt Drugli er professor II ved SePU. Hun har sammen med tre andre forskere skrevet en meget interessant artikkel om tilvenning i barnehagen. Artikkelen har tittelen: "Do toddlers’ levels of cortisol and the perceptions of parents and professional caregivers tell the same story about transition from home to childcare? A mixed method study"                               Det å begynne i barnehagen representerer den første overgangen i småbarns liv og legger grunnlaget for deres velvære i barnehager fremover. Barns kortisolnivåer kan være...

Evalueringssamlinger i Øst-Finnmark

Denne og forrige uke (uke 22 og 23) gjennomførte region Øst-Finnmark digitale og fysiske evalueringssamlinger i tilskuddsordningen. SePU er i partnerskap med regionen både i ReKomp, DeKomp og Kompetanseløftet, og alle ordningene ble evaluert. Regionen består av kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby, Vardø, Tana, Sør-Varanger og Vadsø Samlingene ble ledet av SePUs Aina Kjernli Karlsen, Ann-Mari Rindarøy, Tore Skandsen og Jane Irén Johansen. Bildene er fra samlingene ReKomp og DeKomp, som ble gjennomført i Tana. Bilde fra gruppearbeid i desen...

Thomas Nordahl med viktig bidrag på barnehagekonferanse i Odense 31. mai

Under Kommunenes Landsforening (KL) sin barnehagekonferanse i Odense 31.05 snakket professor Thomas Nordahl i sitt plenumsinnlegg for 870 deltagere. Temaet i hans foredrag var sammenhengen mellom kvalitet i barnehagen og barns læring og utvikling. Utgangspunktet var ulike data og resultater fra forsknings- og utviklingsprosjektet «Kultur for læring» som omfatter barnehager i alle kommuner i tidligere Hedmark fylke.   OM KONFERANSEN Temaet for konferansen var sterke barnefellesskap i barnehagen. Med flere barn som mistrives og er i utsatte p...

Viktige funn om sosial ulikhet i skolen, i en fersk artikkel fra SePUs Nordahl & Nordahl

SePUs Thomas Nordahl og Sigrid Øyen Nordahl har skrevet artikkelen "Sosial ulikhet i skolen" som er publisert i maiutgaven (2023) av tidsskriftet Paideia. Artikkelen kan du lese her.  Med utgangspunkt i tre omfattende spørreundersøkelser (gjennomført i tidligere Hedmark fylke 2016,2018 og 2020) med til sammen 60.000 elever i 110 grunnskoler har Nordahl og Nordahl studert hvilken betydning utdanningsnivået til foreldre har for elevenes læring over tid i skolen. Resultatene viser at elever med foreldre med lav utdanning ligger tre år bak elev...

Ny rapport om karakteristikker ved den nasjonale skolelederutdanningen

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet leder professor Marit Aas forskningsprosjektet "Forskning på den nasjonale rektorutdanningen". Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2024. Flere forskere ved SePU deltar i forskningsarbeidet sammen med forskere ved Oslo Met og NTNU.  I dag, 25. mai 2023, ble den andre rapporten i forskningsprosjektet publisert. Delrapport 2 besvarer følgende tre forskningsspørsmål: Hva karakteriserer den nasjonale skolelederutdanningen? Hva er dens forbedringspotensialer for læringsaktiviteter? Hvordan kan aktivitete...

Begge sertifiseringskursene i pedagogisk analyse er FULLTEGNET

Begge de to sertifiseringskursene i pedagogisk analyse for høsten 2023 er nå fulltegnet. Vi takker så mye for interessen og vil sette opp nye kurs for vårsemesteret 2024. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert.

NYTT sertifiseringskurs i pedagogisk analyse

Det har vært stor interesse for sertifisering i pedagogisk analyse, og kurset i uke 38 er nå fulltegnet. Derfor har vi satt opp nytt kurs i uke 48 (28. november – 1. desember), se informasjon om sertifiseringen og påmelding her. 

Sertifisering i pedagogisk analyse

SePU tilbyr fire dagers sertifiseringskurs i pedagogisk analyse,mandag 18. til torsdag 21. september 2023. Hensikten er å utdanne fagpersoner som kan fungere som veiledere i pedagogisk analyse i barnehager og skoler. Målgruppen er ansatte i PPT, skoleledere, ledere i barnehager og lærere. Etter endt sertifisering skal deltakerne ha kompetanse til å veilede og påvirke læreres og andre ansattes kunnskaper og ferdigheter i pedagogisk analyse. Videre skal de kunne anvende kunnskap og ferdigheter om pedagogisk analyse på et avansert nivå. Tilbud...

SePU på regionale samlinger for kommuner i oppfølgingsordningen i Troms og Finnmark

I uke 16 og 17 arrangerte Statsforvalteren i Finnmark og Troms regionale samlinger for kommuner i oppfølgingsordningen. Fokuset i samlingene denne gangen var Ledelse og kvalitet i kommuner og skoler. Sølvi Lillejord innledet begge samlingene med innlegget "Skoler med høyt og lavt bidrag til elevenes læring – hvordan lede og samarbeide for å få til kvalitetsutvikling?". Videre var det flere kommuner som var invitert til å legge frem hva de har gjort så langt i oppfølgingsordningen og hva de har lært. Jane Iren Johansen og Ann Margareth Gustav...

Mette Marit Jenssen er en av foredragsholderne på konferansen "Viktigste leder 2023"

Viktigste Leder-konferansen arrangeres hvert år av Skolelederforbundet. Årets tema er «Ledere skaper lærelyst». Konferansen holdes på Scandic Oslo Airport Hotel fra 26. – 27. april 2023.  SePUs Mette Marit Jenssen er en av foredragsholderne. I sitt innlegg belyser hun sentrale funn om sammenhenger mellom profesjonelle læringsfellesskap og læreres undervisningspraksis fra sin doktorgradsavhandling, og betydningen av pedagogiske ledelse i skolens forbedringsarbeid. Hun knytter pedagogisk skoleledelse til relevante kjernepraksiser som er essens...

SePU i partnerskap med skolene i Fosen-regionen om "Inkluderende praksiser"

Kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord utgjør regionen Fosen i Trøndelag. SePU har, i tett samarbeid med kommunene og regionen, utarbeidet et grunnlag og en plan for kompetanseutvikling av grunnskolene i regionen kalt «Inkluderende praksiser». Dette er en satsning som omfatter både desentralisert ordning og Kompetanseløftet. Torsdag og fredag 13. – 14. april ble planene presentert for skolelederne, ressurspersoner og PPT fra de ulike kommunene og skolene, på vakre Bårdshaug herregård i Orkanger. Lars Myhr og Ann-Mari Rindarøy fra SeP...

Noen få plasser igjen på tilleggsmoduler for rektorer og styrere (videreutdanning)

Det første opptaket av studenter er gjort på de fem tilleggsmodulene Oslo Met og HINN tilbyr i samarbeid. Det er noen få plasser igjen på fire av modulene (juss for ledere er fulltegnet) og vi åpner derfor opp disse for søking igjen: - Ledelse og digitalisering (modulbasert videreutdanning for skoleledere) - Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap (modulbasert videreutdanning for skoleledere) - Barnehage- og skolemiljø og ledelse (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole) - Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (mod...

Nettverkssamlinger i Nord-Østerdalen om voksenrollen i barnehage og skole

                    Denne uka gjennomføres det nettverkssamlinger igjen for alle ansatte i barnehager og skoler i de 6 seks kommunene i Nord-Østerdalen. Det overordnede tema i regionen er psykisk helse og livsmestring og fokuset denne uken er voksenrollen i barnehage og skole. Nettverkssamlingene er et tiltak for å øke ansattes kompetanse.                         De ansatte jobber i nettverk på tvers av kommuner med problemstillinger relatert til psykisk helse og livsmestring fra egen praksishverdag. Ved å bruke pedagogisk analyse kommer n...

Workshop i Kongsvingerregionen om "Barnehagens interne støttesystem – betydningen av pedagogisk ledelse"

Fredag 14.april møttes 108 deltakere til workshop for barnehage på Skaslien, Kirkenær. Målgruppa var pedagogiske ledere, styrere, PPT, tillitsvalgte og barnehageeiere/myndighet fra kommunene i regionen. Tema for det faglige innlegget var: «Barnehagens interne støttesystem – betydningen av pedagogisk ledelse». Hensikten med dagen var å rette fokus på ped.ledernes rolle i det interne støttesystemet i barnehagen. Etter at runden med læringskaravanene for barnehage i regionen er avsluttet, ble det også samlet tråder fra disse inn i den faglige...

Læringskaravane som en fast aktivitet i årshjulet til Kongsvingerregionen

Torsdag 13.april startet vi opp med gjennomføring av læringskaravaner for skoler i Kongsvinger-regionen. Læringskaravane som aktivitet ble første gang prøvd ut i 2017 i forbindelse med Kultur er en del av regionens kvalitetsutviklings- og kvalitetsvurderingsarbeid og ligger inne i regionens årshjul. Temaene i læringskaravanene vil variere litt fra år til år.  Om denne vårens læringskaravane I vår har vi organisert karavanen på tvers av kommuner, og vi møtes fysisk. Skoler som likner hverandre i størrelse og aldersgrupper møtes. Hver skole f...

Læreres tilfredshet i læreryrket

Høgskolen i Innlandet har publisert en nyhetssak på sine hjemmesider om læreres tilfredshet i læreryrket. I saken er professor og forskningsleder på SePU, Thomas Nordahl intervjuet. Han presenterer data fra spørreundersøkelsene på SePU om temaet, og her kan du lese artikkelen som er grunnlaget for de dataene Nordahl presenterer.  Her finner du nyhetssaken fra Høgskolen i Innlandet Her er artikkelen nedenfor i PDF-format  Læreres tilfredshet i læreryrket Thomas Nordahl, professor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i I...

Studietur til Silkeborg kommune i Danmark

20.-23.mars 2023 deltok 52 representanter fra Kongsvingerregionen og 2 fra SePU på en studietur til Silkeborg kommune for å lære om Silkeborgs arbeid med inkludering i bred forstand.  Sammen med styrere, skoleledere, PPT, kommunalsjefer deltok også ledere i barnevern, helsestasjon og Familien hus. Studieturen er en av flere aktiviteter regionen har i forbindelse med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap. Formålet med studieturen var å lære om Silkeborgs arbeid med inkludering og med systematisk kvalitetsarbeid i...

Les artiklene i tidsskriftet PAIDEIA gratis

Paideia gis ut to ganger i året, i mai og november. Etter 6 måneder blir de publiserte artiklene fra tidsskiftet tilgjengelige for alle gjennom open access. Da kan du lese artiklene helt gratis. Her finner du artiklene. En lettere tilgang til artiklene kan bidra til at dere har nok en kilde til å finne mer forskningsinformerte begrunnelser for blant annet valg av tiltak i pedagogisk analyse.   Om Paideia Paideia er et fagtidsskrift som har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om pedagogisk praksis og barn og unges læring og utv...

Ønsker du å utvikle deg som leder? Søk videreutdanning hos oss!

Har du styrerutdanning, rektorutdanning eller tilsvarende lederutdanning, kan vi tilby ulike videreutdanninger. Høgskolen i Innlandet og Oslo Met har i flere år samarbeidet om rektorutdanning og videreutdanning for ledere i barnehage og skole. Flere ansatte på SePU underviser på de ulike videreutdanningsmodulene.  Hver videreutdanning er på 15 studiepoeng og går over 1 studieår. For ledere i barnehage og skole kan vi tilby: - Juss for ledere - Ledelse av utviklings- og endringsarbeid - Barnehage- og skolemiljø og ledelse   For ledere i skole...

Avslutningssamling for «God opplæring for alle» på Lovund 14. og 15.mars

I forsknings- og forbedringsprosjektet «God opplæring for alle» har de fire kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna på Ytre Helgeland samarbeidet med SePU siden høsten 2018. Det hele startet med at ledere i barnehage, skole, tillitsvalgte, PPT og kommunalsjefene gjennomførte videreutdanning i to emner på masternivå gjennom høgskolen i Innlandet: «Ledelse av profesjonsutvikling i barnehage og skole» og «Mangfold og inkludering». De store overordnede målene for arbeidet har vært at alle barn og elever skal være inkludert i fellesskapet...

Kompetanseløftet: SePU deltar i nettverk for ansatte i U/H-sektoren

SePU deltar i nettverk for kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Nettverket har som mål å inspirere UH-ansatte i arbeidet med Kompetanseløftet. Som partner i Kompetanseløftet har UH-sektoren en sentral rolle, og målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barna og elevene. Nettverket er en arena for å dele forskning, utveksle erfaring...

Lyst til å ta en master i utdanningsledelse?

SePU er ansvarlig for Høgskolen i Innlandets master i utdanningsledelse. Har du nasjonal Rektorutdanning, Styrerutdanning eller PP-lederutdanning fra før og vil bygge på til en master? Da kan du søke på vårt supplerende opptak til Master i utdanningsledelse med søknadsfrist 15. april. Vi har noen ledige plasser på vårt 2022-kull, og du vil kunne gå rett inn på 2. studieår august 2023. Om utdanningen Studiet er en praktisk og profesjonsrettet mastergradsutdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert ledelse i kommunale og fylkeskommunale u...

SePU i spennende samarbeid om Kompetanseløftet i Trøndelag

Samarbeidsforum i Trøndelag har vedtatt at SePU skal utforme forslag til tiltak i Kompetanseløftet i Trøndelag. Tiltakene skal bygge på eksisterende tiltak i Trøndelag og utvikles i samarbeid med lokal UH i Trøndelag. SePU har utviklet en skisse til tiltak og er i gang med videre utvikling i samarbeid med DMMH, Nord Universitet, NTNU, Statped og Statsforvalteren i Trøndelag. Onsdag 8. mars ble SePUs skisse presentert for Samarbeidsforum av senterleder Lars Arild Myhr. SePU vil sammen med våre kolleger i Trøndelag arbeide videre med utviklin...

Støttende fagsamtaler i barnehagene i Ringsaker kommune

De to siste ukene har det vært gjennomført støttende fagsamtaler i en rekke barnehager i Ringsaker kommune, i forbindelse med Rekomp-ordningen og språkprosjektet TIIBS – tidlig innsats og inkludering gjennom barnas språkutvikling. Veronica Grøtlien og Aina Kjernli Karlsen ved SePU har blitt invitert ut til barnehagene for å høre mer om og diskutere hvordan hver enkelt barnehage jobber med de ulike kjernekomponentene i prosjektet: Ledelse av læringsprosesser Språkutvikling og språkarbeid Kartlegging i systematisk språkarbeid Pedagogiske stø...

Workshop i Kongsvingerregionen

Fredag 17.februar gjennomførte SePU workshop for Kongsvingerregionen med tema Oppvekstreform og tidlig innsats – hva betyr det for vårt arbeid. Sted Arrangementet fant sted på Milepelen i Sand i Nord-Odal. Deltakere Store deler av tverrfagligheten innen oppvekst deltok: styrere, skoleledere, kommunalsjefer oppvekst, PPT, barnevern, helsesykepleiere og tillitsvalgte. Totalt 108 påmeldte deltakere. Dagen inneholdt både faglige innlegg og påfølgende gruppedrøftinger i grupper på tvers av kommuner og roller. Forarbeid til workshopen Til forarbe...

Arbeid med pedagogisk analyse i Bodø kommune

Onsdag 22. februar var alle skoleledere, eiere og PPT samlet til opplæring i alle fasene i den pedagogiske analysemodellen. Bodø kommune satser stort på pedagogisk analyse. Pedagogisk analyse er en analytisk problembasert modell vil egne seg godt som første steg i implementeringen av Kompetanseløftet. Gjennom opplæring og bruk av pedagogisk analyse på ansatt, leder og eiernivå, og i alle støtteordninger som PPT, spesialpedagoger og helsesykepleiere, vil kommunen få bedre kompetanse i å analysere situasjoner før tiltak iverksettes. I tillegg...

Fagdager på Svalbard

Longyearbyen har valgt å inngå partnerskap med SePU i sine forbedringsarbeider i skole og barnehage. Mandag 20. februar hadde SePU det faglige ansvaret på planleggingsdagene for de to barnehagene og den ene skolen som er i Longyearbyen. I barnehagene ble det arbeidet med kapittel 8 i barnehageloven om krenkelser som en del av forbedringsarbeidet i inkluderende barnehagemiljø, med Anne-Karin Sunnevåg. I Longyearbyen skole var temaet pedagogisk analyse med tema tilknyttet fellesskapende didaktikk,der Thomas Nordahl var faglig ansvarlig. Om sk...

Nettverkssamlinger for alle skoler og barnehager i Nord-Østerdalen denne uken

Denne uken (uke 6) er det nettverkssamling for alle ansatte i barnehage og skole i regionen Nord-Østerdalen. Les mer om partnerskapet med Nord-Østerdalen her. Gro Helstad Løken og Veronica Grøtlien ved SePU leder nettverkene med temaet «psykisk helse og livsmestring». De ansatte jobber i grupper på tvers av kommuner og har som et forarbeid til nettverket laget et bilde som viser noe av hva som fremmer psykisk helse og livsmestring i sin barnehage og skole. Alle bildene henger oppe slik at deltagerne kan gå på gallerivandring.   Mer om mello...

Presentasjon av resultater fra SePUs spørreundersøkelse

Hver høst gjennomføres SePUs spørreundersøkelse for de barnehager og skoler i våre partnerskap (rekomp, dekomp, kompetanseløftet) som ønsker å delta. Gjennomføringsperioden er fra omkring 1. oktober til omkring 1. desember. Resultatene ligger klare i en digital resultatportal første arbeidsdag etter nyttår. Bildet under viser hvordan gutter (blå) og jenter (gule) på småskoletrinnet (i de skolene som deltok) opplevde sin skolehverdag høsten 2022.  De siste tre ukene har SePU hatt fagdager for de regionene som gjennomførte denne høsten med fo...

Felles planleggingsdag for Løten og Grue kommune om lesing

SePU har et samarbeid med Løten og Grue kommuner i Oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. Alle skolene i de to kommunene jobber med å etablere gode støttesystemer for å identifisere, kartlegge og følge opp alle elever i deres leseutvikling. Kompetanseutvikling for alle lærere er en del av å etablere støttesystemer. I dag gjennomføres siste felles planleggingsdag...

SePU på studietur til Wales for å lære mer

Senter for praksisrettet utdanningsforskning har et mål om å drive forskning i og for praksis. Gjennom forskning og formidling ønsker SePU å bidra til forbedring av den forskningsbaserte profesjonsutøvelsen på alle nivå i skolesektoren. I dette arbeidet mener SePU at det er viktig å samarbeide med forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, men kanskje enda viktigere å ha nær kontakt med praksis, for å vite noe om hva som faktisk skjer i praksis. Det innebærer at ansatte ved SePU hyppig er ute i praksis, i regioner og kommuner, ved s...

Nytt nummer av Paideia

PAIDEIA NR 24 Temaet i dette nummeret av Paideia er "Inkluderende fellesskap" I dette nummeret av Paideia kan du lese følgende artikler: Leder: Inkluderende fellseskap ”Samarbejde som indsats i udvikling af inkluderende læringsmiljøer” af Janne Hedegaard Hansen ”Inkludering – et verktyg för skolen?” af Gunilla Lindqvist ”Og alle vil se, at da er du nederst” af Sigrid Ramdel Etiskt lederskap i ôvergangen mellem förskola og skola” af Marita Cronqvist og Ellinor Skaremyr ”Kommentar: Inkludering i Kompetanseløftet” af Lars Arild Myhr Om du vil...

SePU presenterer på ICSEI-konferansen 2023

  I dag har Hilde Forfang, Lars Arild Myhr og Ann Margareth Gustavsen hatt et symposium på Icsei-konferansen i Chile. Vi har presentert under temaet "Kapasitetsbygging".  I første innlegg presenterte Hilde Forfang fra sin doktoravhandling om samarbeid og interaksjoner mellom skoleeiere og skoleledere i rurale strøk. I det andre innlegget presenterte Lars Myhr fra Mette Marit Jenssen sitt avhandlingsarbeid der hun viser hvilke kjernepraksiser hos skoleledere som kan bidra til å forklare variasjon i "instructional leadership". Til slutt prese...

SePU i samarbeid med forskere på Universitetet i Twente: ICSEI-konferansen i Chile og bruk av data i norske skoler

Årets ICSEI-konferanse gjennomføres i Chile 10.-13. januar. Fra SePU deltar Hilde Forfang, Lars Arild Myhr og Ann Margareth Gustavsen. I dag har disse tre deltatt med å lede gruppediskusjoner på nettverksmøtet til "Data use network" sammen med våre gode samarbeidspartnere ved University of Twente i Nederland, Kristin Vanlommel og Kim Schildkamp. Det er Kristin Vanlommen som leder nettverket. Spørsmålene i gruppediskusjonene var: - Hvordan kan vi definere begrepet "data literacy for students" på ulike nivåer (system, skole, klasse, elev)? -...

Thomas Nordahls engasjement i danske AP Møller-fonden

Fredag 06.01 avsluttet professor Thomas Nordahl et 9 års arbeid i vurderingsutvalget til folkeskoledonasjonen i AP Møller-fonden i Danmark. I denne perioden har fonden bevilget tilnærmet 1,4 milliard norske kroner til kompetanseprosjekter av lærere i den danske folkeskole. Begrunnelsen for etableringen av denne donasjonen var at barn og unge er Danmarks framtid og at kompetansen til de som møter barn og unge i skolen er helt avgjørende. Thomas Nordahl har vært med på å vurdere alle søknader og utviklet innstillinger til hvilke prosjekter so...

Mette Marit Forsmo Jenssen disputerer

Før jul fikk vår gode kollega Mette Marit Forsmo Jenssen gladnyheten om at hennes avhandling er funnet verdig for å forsvares for graden ph.d.  Tittelen på avhandlingen er: «Profesjonelle læringsfellesskap i skolen. En mulighet for kollektiv læring og bedre undervisning?».  Hun disputerer mandag 23. januar. Les mer om prøveforelesningen og disputasen her.  Digital versjon av avhandlingen finner du her. Sammendrag av avhandlingen Profesjonelle læringsfellesskap fremheves av empirisk skoleforskning som et mulig svar pålærerisolasjon og effekt...

Doktorgradsprogrammet PROFF feirer 10 år

1. desember ble det markert at doktorgradsprogrammet "Profesjonsrettede lærerutdanningsfag" (PROFF) ved Høgskolen i Innlandet har eksistert i ti år. Les mer her. I løpet av disse ti årene har høgskolen uteksaminert 29 doktorer på programmet. Flere av disse er eller har vært ansatt på SePU.   På selve markeringen bidro blant annet to av stipendiatene på SePU med innlegg fra sine forskningsarbeider: Kristine Nymo Sundby snakket om sitt prosjekt med tittelen: Læreres oppfattelse av kollektiv mestringstro. Karoline G. Hansen presenterte sitt p...

Digital fagdag i Nord-Østerdalen

I dag, fredag 25. november, er det planleggingsdag i Innlandet fylke. I regionen Nord-Østerdalen er alle ansatte i barnehage, skole og PPT i de 6 kommunene Tynset, Alvdal, Os, Rendalen, Tolga og Folldal samlet for en felles digital kompetansedag. Tema for dagen er «Psykisk helse». Anne Stine Mjelve Bakman og Ellen Nesset Mælan, begge ansatt ved HINN, leder dagen. Fagdagen følges opp ved at de ansatte gjennomfører et mellomarbeid som skal presenteres på nettverkssamlinger i februar. Et av målene i det regionale kompetansenettverket i Nord-Ø...

Om partnerskapet med "Nord-Østerdalen"

  Tidsperiode: 2021-2025  Samarbeidspartnere: Kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Os    Regionen "Nord-Østerdal" omfatter alle de 6 kommunene i Innlandet fylke. Regionen har tidligere hatt et samarbeid med SePU gjennom "Kultur for læring" som omfattet alle regionene i gamle Hedmark fylke. "Kultur for læring" var et FOU-prosjekt som varte fra 2016 til 2021, der alle skoler og barnehager i fylket var involvert. SePU har etter denne prosjektperioden videreført partnerskapet med regionen innen alle de tre tilskuddsordning...

Oppstartssamling i Kompetanseløftet for Rogaland fylkeskommune

SePU har inngått partnerskap med Rogaland fylkeskommune i forbindelse med gjennomføring av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Samarbeidet har en tidsramme på 2,5 år.  22. og 23.11 var det oppstartsamling for alle skoleledere i de 25 videregående skolene i Rogaland fylkeskommune, deres eiere og PPT. Den ene dagen var for skolene i Haugesundområdet og den andre for skolene i Stavangerområdet. Innholdet var det samme begge dager. Lars Myhr foreleste om inkluderende støttesystemer i videregående opplæring. Det ble...

Hilde Forfang disputerer

Hilde Forfang er ansatt ved SePU og forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 29. november 2022. Les mer om programmet for prøveforelesning og disputas her. Om Hilde Forfang Hilde Forfang er høgskolelektor i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2014. Hun er utdannet allmennlærer og har master i tilpasset opplæring. Hun har tidligere arbeidet som rektor i grunnskolen og som rådgiver på kommunalt skoleeiernivå. I tillegg har Hilde erfaring fra barnehagesektoren, bå...

Digital fagdag i «Kompetanseutvikling Øst-Finnmark»

Mandag 14. november var alle ansatte i barnehage, skole og PPT i de 7 kommunene i "Kompetanseutvikling Øst-Finnmark" samlet for en digital fagdag i regi av SePU fra 08.30 til 11.30. Vil du lese mer om "Kompetanseutvikling Øst-Finnmark, kan du klikke her.  Målet med dagen var tredelt: Felles forståelse av nåsituasjonen, knyttet til hva vi gjør for å jobbe for et inkluderende fellesskap. Hvilke grep gjør vi for å tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet og ordinær opplæring, og hvilke gode grep gjør vi som tidlig innsats? Hvordan jobber vi ko...

Skolebesøk med Ibestad

14. og 15. november bruker Ibestad skole sine to planleggingsdager i Oslo. SePU har bidratt i planlegging av skolebesøkene på Nordpolen skole og Skøyen skole, og er så heldige å få delta på skolebesøkene. Begge disse skolene har satset mye på lesing, et tema de ansatte på Ibestad skole har jobbet mye med de siste to årene. Les mer om Ibestad her.  Mandag 14. november har vi besøkt Nordpolen skole. Skolen ligger på Sandaker i Sagene bydel og ble åpnet i 2012. Nordpolen skole er bygget for 1.–10.trinn og en liten byomfattende gruppe for barn m...

Om Ibestad

Oppfølgingsordningen – Ibestad kommune Tidsperiode: 2020-2023  Samarbeidspartnere: Ibestad kommune   Ibestad kommune ble trukket ut i Oppfølgingsordningen våren 2020 og takket ja til å delta i oppfølgingen. Kommunen har en offentlig sole og en Montessori skole, det er kun den offentlige skolen som deltar i oppfølgingsordningen.  Ibestad er en del av «Sør-Troms» regionen som har vært i partnerskap med SePU i desentralisert ordning for kompetanseutvikling siden høsten 2019. Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater p...

Avsluttende samling i regionen Sør-Troms

Tirsdag 8. november gjennomførte SePU den siste fagdagen i "kompetanseutvikling Sør-Troms" for skoleledere, skoleeiere og PPT. Hensikten med fagdagen var å evaluere de strategiene vi har anvendt i prosjektperioden og hvilke strategier regionen ønsker å videreføre inn i kompetanseløftet. SePU takker så mye for et godt partnerskap med regionen Sør-Troms og ønsker dere lykke til med det videre arbeidet inn mot kompetanseløftet. Kort om prosjektet "Kompetanseutvikling Sør-Troms" Tidsperiode: 2019-2022  Prosjektleder: Ann Margareth Gustavsen Sama...

Fagsamling i nettverket region ØST

Torsdag og fredag denne uken har flere ansatte ved SePU deltatt på fagsamling for nettverket i region ØST. Tittelen på samlingen var "Fagsamling med fokus på de tre tilskuddsordningene". Målet med disse samlingene er å styrke UH-institusjonenes partnerskapsrolle i arbeidet med lokal kompetanseutvikling i regionen. Første dag fikk vi blant annet informasjon om selve tilskuddsordningen og hvordan ordningen organiseres i de ulike embetene. Vi hadde også gruppediskusjoner på tvers av UH-miljøer der vi kunne dele erfaringer. Den andre dagen var h...

Webinar om kompetansepakken "Inkluderende praksis"

Onsdag 2. november lanserer Udir kompetansepakken "Inkluderende praksis" som de har utviklet som støtte til barnehage og skoler som jobber i Kompetanseløftet. I den forbindelse inviterer Udir til et webinar samme dag klokken 14.00 til 15.30 der vår senterleder Lars Arild Myhr skal delta. Meld deg på webinaret her. Vil du lese mer om kompetansepakken og webinaret kan du klikke her.  Kompetansepakken består av blant annet 26 kortere filmer - hvor eksperter og fagfolk deler sin kunnskap, praksis og erfaring. De snakker om hva som er inkluderen...

Om kompetanseløftet i Frogn kommune

Kompetanseløftet Frogn kommune  Tidsperiode: 2021-2024    Kompetanseløftet i Frogn kommune skal bidra til kompetanse til utvikling av et inkluderende pedagogisk støttesystem. Det ble høsten 2021 gjennomført en behovskartlegging og på bakgrunn av den er de ansatte nå i gang med opplæring i pedagogisk analyse. Videre gjennomføres det opplæring av gruppeledere som skal lede læringsgrupper på de ulike enhetene.   Våren 2023 starter arbeidet med kompetansepakken «Støttesystemer» i skole og EPA (Enhet for psykososialt arbeid). Barnehagene vil star...

Samling i Sør-Østerdal

Sentralt i arbeidet i Sør-Østerdal står det regionale kompetansenettverket. Regionen Sør-Østerdal består av kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal og Stor-Elvdal. Veronica Grøtlien og Knut Olav Nordseth er SePU sine prosjektledere knyttet mot alle tilskuddsordningene i regionen. Første samling er gjennomført over to dager i Trysil, med eiernivå og sentrale ressurspersoner fra kommunene i regionen, sammen med representanter fra SePU og Læringsmiljøsenteret. Hilde Forfang gjennomførte økter om nettverk og den pedagogiske verdikjeden, mens...

Om Kompetanseutvikling Øst-Finnmark 2018-2025 

Tidsperiode: 2018-2025 (forlenget med 2022-2025)  Samarbeidspartnere: Koordineres gjennom RSK Øst-Finnmark og omfatter kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Nesseby, Vadsø, Tana og Sør-Varanger  «Kompetanseutvikling Øst-Finnmark» omfatter både private og kommunale barnehager, skoler og PPT i de sju kommunene i regionen. Overordnet målsetting er sektormålene for barnehage og skole, og kompetanseutviklingen skal bidra til å realisere barn og unges potensiale for sosial- og faglig utvikling og trivsel. Partnerskapet er knyttet til tilskuddsordn...

Om "Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole (KL)" i Bodø

«Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole» omfatter alle barnehager og skoler i Bodø kommune.  Samarbeidsperiode: 2022-2025 Samarbeidspartnere: Bodø kommune er oppdragsgiver, men SePU samarbeider også med universitetene Nord Universitet og NTNU i dette oppdraget. Hovedmålet er at Alle barn og unge opplever seg inkludert i barnehage og skole uavhengig av sine forutsetninger​. Resultatmålene kommunen har utviklet er: Vi i laget til barn og unge jobber sammen! Vår almennpedagogiske og spesialpedagogiske praksis styrkes og...

Om regional kompetanseutvikling og oppfølgingsordningen i Eidsvoll kommune

I Eidsvoll kommune er SePU involvert både i regional kompetanseutvikling for barnehage og i oppfølgingsordningen for skole Regional kompetanseutvikling  Tidsperiode: 2021-2024  Samarbeidspartnere: Kommunal sektor for barnehage og alle kommunale og private barnehager  Det regionale kompetanseutviklingsprosjektet «Læring og utvikling i et inkluderende fellesskap» i Eidsvoll kommune omfatter alle 19 kommunale og private barnehager. Prosjektets overordnede målsetting er å realisere alle barn mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel i...

Om "God opplæring for alle" i Ytre Helgeland

God opplæring for alle – Ytre Helgeland  Tidsperiode: 2018-2023  Samarbeidspartnere: Kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy, Træna, PPT Ytre Helgeland, RKK Ytre Helgeland  «God opplæring for alle» omfatter 4 kommuner i regionen og inkluderer alle barnehager, skoler og PPT Ytre Helgeland i disse kommunene. Den overordnede målsettingen for både barnehager og skoler handler om at alle barn og elever er inkludert i fellesskapet og får utnyttet sitt potensial for utvikling og læring. Lederne i barnehager, skoler, PPT-ansatte og kommunalsjefene gj...

Kompetansedag i Ytre Helgeland

"God opplæring for alle" er en kompetanseheving i Ytre Helgeland, som består av de fire kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna. I går hadde 240 ansatte fra alle skolene i Ytre Helgeland kompetansedag. Temaet var inkludering og relasjonsbasert klasseledelse. Dagen bestod av både faglige innspill, refleksjonsoppgaver, gallerivandring og gruppearbeid, ledet av Kjersti Håland og Ann-Mari Rindarøy fra SePU. Vil du lese mer om "God opplæring for alle" kan du klikke her.  

Om Kompetanseutvikling Sør-Østerdal

Regional kompetanseutvikling Sør-Østerdal  Tidsperiode: 2021-2025  Samarbeidspartnere: Kommunene Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Åmot  «Regional kompetanseutvikling Sør-Østerdal» omfatter fem kommuner og er en del av ordningene re-komp-, de-komp- og kompetanseløftet. Regionen har utviklet en fireårig langtidsplan som inneholder mål, strategier og tiltak – for å skape varige forbedringer i regionen. Prosjektet trekker en rød tråd i forbedringsarbeidet fra barna starter i barnehagen til de er ferdige i grunnskolen. I tillegg involv...

SePU sine samarbeidspartnere

SePU har samarbeidspartnere i flere regioner og kommuner i Norge. Nedenfor kan du lese om alle de pågående samarbeidene SePU har nå.Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole (KL) - Bodø kommune Tidsperiode: 2022-2024 Samarbeidspartnere: Bodø kommune er oppdragsgiver, men SePU samarbeider også med universitetene Nord Universitet og NTNU i dette oppdraget. «Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole» omfatter alle barnehager og skoler i Bodø kommune med hovedmål om at Alle barn og unge opplever seg inkl...

Oppstart av studier på rektorutdanningen og modulbasert videreutdanning

I ukene 36, 37 og 38 har vi hatt oppstart for nye studentkull både i Rektorutdanningen og i de modulbaserte videreutdanningene for styrere og skoleledere. SePU samarbeider med OsloMET om disse utdanningene. REKTORUTDANNINGEN Studiet er samlingsbasert og går over tre semestre, med 7 samlinger på 3 dager i Oslo og på Hamar. Sommersamlingen i juni er i Sverige. Koblingen mellom utdanningen og egen praksiskontekst sikres ved at studentene mellom samlingene arbeider med til sammen seks arbeidskrav som innebærer å gjøre praktiske utprøvinger og p...

Oppstartsamling i Eidsvoll

SePU samarbeider med skolene i Eidsvoll kommune. I forrige uke ble første samling med rektorer og mellomledere i Eidsvollskolen gjennomført. Hilde Forfang og Knut Olav Nordseth tok opp tematikk rundt endringsvillighet, organisasjonskultur og ledelse i skolen. Les mer om SePUs engasjement i Eidsvoll her

Nasjonale fagdager i læringsmiljøprosjektet

I forrige uke gjennomførte Utdanningsdirektoratet nasjonale fagdager i Læringsmiljøprosjektet. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å jobbe med inkluderende læringsmiljø, og som har behov for direkte støtte og veiledning. Hovedmålet med Læringsmiljøprosjektet er å fremme et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er fokus på å fremme inkluderende miljøer i barnehage, skole og SFO, forebygge ulike former for utenforskap...

Studietur for barnehagene i Hamarregionen

Denne uka har Veronica Grøtlien og Aina Kjernli Karlsen ved SePU vært på studietur til Kolding i Danmark sammen med barnehagestyrere og en rekke representanter (barnehagerådgivere, barnehageledere og en kommunalsjef) fra Hamarregionen. Hamarregionen består av de fire kommunene: Stange, Hamar, Løten og Ringsaker. Konferanse Tirsdag deltok de norske deltakerne på dagtilbudskonferansen «Sammen om kvalitet» hvor fokuset var satt på viktige områder knyttet til arbeidet med å realisere «Den styrkede pædagogiske læreplan» - Danmarks versjon av Ramm...

Pedagogisk vandring i Kongsvingerregionen

Pedagogisk vandring er en av flere kapasitetsbyggende aktiviteter som skal gjennomføres i barnehager og skoler i Kongsvingerregionen i september og oktober. Representanter fra SePU skal sammen med deltagere fra kommune, barnehage/skole og PPT, besøke utvalgte enheter i hver av regionens 7 kommuner for å få innsikt og økt kunnskap om den pedagogiske praksisen i barnehagen og elevens læringsmiljø i klasserommet. Vi skal bruke en dag i hver av kommunene og kommunalsjefene har ansvar for programmet og utvalget av enheter som skal få besøk. Etter...

Senterledelsen - SePU

Etter å ha ledet SePU siden oppstarten i 2010 har Thomas Nordahl gitt stafettpinnen videre. Den nye senterledelsen består av Lars Arild Myhr som senterleder, Ann Margareth Gustavsen som assisterende senterleder og Thomas Nordahl som faglig ansvarlig på SePU. Litt mer om senterledelsen Lars Arild Myhr er høgskolelektor i pedagogikk og har arbeidet ved SePU siden 2011. Han har hovedfag i spesialpedagogikk og har erfaring fra Pedagogisk psykologisk tjeneste som rådgiver og leder. Myhr er undervisningsansvarlig for Rektorutdanningen og prosjekt...

Oppstart med pedagogisk analyse - Bodø kommune

SePU har inngått samarbeid med Bodø kommune frem til 2025 i deres arbeid i Kompetanseløftet. 1. september 2022 møtte vi alle styrere, skoleledere, eiere og PPT til fagdag med tema «Pedagogisk analyse som verktøy i systematisk arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling». Ønsker du å lese mer om samarbeidet vårt med Bodø kan du gjøre det her.

Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehage og skole

 På SePU er vi i full gang igjen etter en deilig sommerferie.  Flere av dere har sikkert fortsatt noen dager til gode. Om dere trenger noe å lese på, kan vi jo tipse dere om artikkelsamlingen vi skrev i     forbindelse med markeringen av vårt 10-årsjubileum, før sommeren. Samlingen synliggjør noen av de aktivitetene og prosjektene vi har vært     involvert i og består av 10 artikler, skrevet av både nåværende og tidligere ansatte ved SePU.  Du finner artikkelsamlingen her.