Samling for ledere i Trysil kommune

6/26/2024

Gjennom flere år har SePU arbeidet tett med ledere i Trysil kommune, som en del av partnerskapet med region Sør-Østerdal. Mandag 24. juni ledet SePUs Knut Olav Nordseth en samling for lederne som en oppstart for kommende skoleår. 

Kommende skoleår styrkes arbeidet sammen med lederne i Trysil ytterligere. Som en oppstart for dette gjennomførte vi en fagdag med ledere fra skoler, barnehager, PPT og barnevern første dag etter at elevene startet sin sommerferie. I tillegg var også deltakere fra overordnet kommunalt nivå og hovedtillitsvalgte også med på samlingen. Trysil kommune er opptatt av den kollektive læringa i organisasjonen, som også var heading for dagen, som Knut Olav Nordseth sto ansvarlig for. Tematikken ble knyttet til kommunens nylig vedtatte oppvekstmodell og denne samlingen ble det rettet et særlig fokus mot lærende møter.