Hvem er SePU?

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

SePU bidrar med forskningsbasert og praksisorientert kunnskap i lærer- og lederutdanninger fra grunnutdanning til phd-nivå.

Senteret ble opprettet i 2010 og er en del av Fakultet for lærerutdanning ved Høgskolen i Innlandet.

Vår visjon er at vi skal være et anerkjent og betydningsfullt forsknings- og utviklingssenter i utdanningssektoren.

Våre verdier er åpenhet, samarbeid og ansvarlighet.

SePUs overordnede mål

  • Senter for praksisrettet utdanningsforskning driver forsknings- og utviklingsarbeid i og for praksis i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
  • SePU bidrar med forskningsbasert og praksisorientert kunnskap i lærer- og lederutdanninger, fra grunnutdanning til phd-nivå.
  • SePU utvikler og implementerer kunnskap om faktorer i den pedagogiske praksisen og i læringsmiljøet som fremmer det faglige, språklige og sosiale læringsutbyttet til barn og elever.
  • SePU har et sterkt fokus på utvikling og implementering av kunnskap relatert til pedagogens rolle og praksis som profesjonsutøver.
  • SePU utvikler og implementerer kunnskap om eierskap og ledelse i barnehage- og skolesektoren.

Ansatte hos SePU

Lars Arild Myhr

Senterleder

Lars Arild Myhr senterleder ved SePU, høgskolelektor i pedagogikk og har arbeidet ved SePU siden 2011. Han har hovedfag i spesialpedagogikk og har erfaring fra Pedagogisk psykologisk tjeneste som rådgiver og leder. Myhr er undervisningsansvarlig for Rektorutdanningen og prosjektleder for SePUs samarbeid med Kongsbergregionen og Moss.

Fagområder Myhr arbeider mest med er inkludering, tilpasset opplæring, ledelse av forbedringsarbeid, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, pedagogisk analyse.

 

Ann Margareth Gustavsen

Førsteamanuensis og assisterende senterleder

Ann Margareth Gustavsen er førsteamanuensis i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2008. Hun er utdannet allmennlærer, har master i tilpasset opplæring og har skrevet en doktorgradsavhandling med tittelen: «Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner».

Gustavsen er programansvarlig for studiet «Ledelse av utviklings- og endringsarbeid». Dette er en av fire tilleggsmoduler i rektorutdanningen som Høgskolen i Innlandet tilbyr sammen med Oslo MET. Hun er prosjektleder iblant annet «Kompetanseutvikling Sør-Troms», «Kompetanseløftet Bodø» og har ansvaret for gjennomføringen av alle SePUs spørreundersøkelser i skole.

Fagområder Gustavsen arbeider mest med er ledelse av forbedringsarbeid, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner, pedagogisk analyse og profesjonelle læringsfellesskap.

 

Thomas Nordahl

Professor og forskningsleder på SePU

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2006. Han er utdannet allmennlærer, har senere tatt embedseksamen i pedagogikk (cand paed) og en doktorgrad fra Universitet i Oslo i 2000.

På SePU er Thomas Nordahl ansvarlig for å initiere og følge opp interne og eksterne forskningsprosjekt og han veiledere phd-stipendiatene. Studieåret 2022/23 har han avsatt tid til å forske med utgangspunkt i det omfattende datamaterialet som SePU har innsamlet de seneste årene.

Thomas Nordahl forsker og underviser både innenfor barnehage- og skolesektoren og de faglige tematiske områdene han arbeider mest med er læringsmiljø, inkludering, tilpasset opplæring, pedagogisk analyse og utdanningsledelse. Han er også professor II ved Aalborg Universitet.

 

Hilde Forfang

Høgskolelektor

Hilde Forfang er høgskolelektor i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2014. Hun er utdannet allmennlærer og har master i tilpasset opplæring. Hun har tidligere arbeidet som rektor i grunnskolen og som rådgiver på kommunalt skoleeiernivå. I tillegg har Hilde erfaring fra barnehagesektoren, både som styrer og konstituert barnehagesjef.

Forfang er prosjektleder for «Inkluderende læringsmiljø» i Hamarregionen. Videre er hun tilknyttet Master i utdanningsledelse ved Høgskolen i Innlandet, samt tilleggsmodulene «Ledelse av utviklings- og endringsarbeid» og «Skolemiljø og ledelse» i rektorutdanningen som Høgskolen i Innlandet tilbyr sammen med Oslo MET.

Fagområder: skoleeierskap, skoleledelse og organisatorisk læring.

 

Veronica Grøtlien

Høgskolelektor

Veronica Grøtlien er høyskolelektor og har arbeidet på SePU siden 2021. Hun er utdannet førskolelærer og har master i Utdanningsledelse. Veronica har praksiserfaring som pedagogisk leder og har vært styrer i over 15 år.

Grøtlien er prosjektleder iblant annet «Alle med» i Kongsbergregionen og i regional kompetanseutvikling i Nord og Sør-Østerdalen. Hun er også prosjektmedarbeider iblant annet Eidsvoll kommune og Frogn kommune.

Fagområder Grøtlien arbeider mest med er ledelse av forbedringsarbeid, pedagogisk analyse og profesjonelle læringsfellesskap, samt tematiske områder i barnehagen som språk og relasjoner.

 

Karoline G. Hansen

Stipendiat

Karoline Gulbrandsen Hansen er doktorgradsstipendiat i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2020. Hun er utdannet grunnskolelærer på 1-7. trinn, og har master i utdanningsledelse. Temaet for doktorgradsavhandlingen er «Fysisk aktiv læring». 

I tillegg til doktorgradsarbeidet underviser Hansen i Grunnskolelærerutdanningen ved INN. Dette innebærer forelesninger i Pedagogikk og Elevkunnskap, veiledning av masterstudenter ved de ulike masterprogrammene, og emneansvar. 

Fagområder Hansen interesserer seg mest for er fysisk aktiv læring i skolen, bruk av digitale verktøy i undervisning, relasjonsbygging, læreridentitet- og lærerrollen, utviklingspsykologi og motivasjons- og læringsteorier. 

 

Kjersti Sørmoen Håland

Høgskolelektor

Kjersti Sørmoen Håland er høgskolelektor i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2013. Hun er utdannet allmennlærer med musikk, har mellomfag i kristendomskunnskap og har master i tilpasset opplæring. Hun har arbeidet mange år som adjunkt i grunnskolen fra 1.-10.trinn og noen år som skoleleder.

Håland er prosjektleder i «God opplæring for alle» Ytre Helgeland, bidrar inn i kompetanseløft «Tett på Ytre Helgeland», samarbeidspartner og bidragsyter i kompetanseutvikling i Kongsvingerregionen og bidrar inn i kompetanseløft Nord-Gudbrandsdal. I tillegg underviser hun i grunnskolelærerutdanningen og PPU. Hun er også en del av teamet fra HINN inn i forskningsprosjektet BRIDGES, som er et samarbeidsprosjekt mellom USN, UIT og HINN.

Fagområder Håland arbeider mest med er inkludering, tilpasset opplæring, ledelse av forbedringsarbeid, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk analyse.

 

Mette Marit Jenssen 

Høgskolelektor

Mette Marit Jenssen er høgskolelektor og har arbeidet på SePU siden 2014. Hun er utdannet allmennlærer, har Master i psykisk helsearbeid og holder for tiden på med en doktorgradsavhandling med tittelen: «Profesjonelle læringsfellesskap i skolen - en mulighet til kollektiv læring og bedre undervisning?».  

Jenssen er studieprogramansvarlig for studiet «Master i utdanningsledelse», som er et masterprogram i regi av SePU ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar. Hun underviser også ved rektorutdanningen som Høgskolen i Innlandet tilbyr sammen med Oslo MET. Jenssen er prosjektmedarbeider i flere prosjekter ved SePU, blant annet Kongsbergregionens «Alle med», «Inkluderende læringsmiljø i Hamarregionen», og «Kompetanseutvikling Friskolene - region Innlandet».  

Fagområder Jenssen arbeider mest med er ledelse av forbedringsarbeid, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, pedagogisk analyse, profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk skoleledelse.  

 

Jane Irén Johansen

Høgskolelektor

Jane Irén Johansen er høgskolelektor og har jobbet på SePU siden 2019. Hun er utdannet allmennlærer, har 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk, og master i tilpasset opplæring. Hun har videreutdanning for PP-rådgivere i gruppeledelse og læringsmiljø, organisasjonsutvikling og endringsarbeid og rådgivning og veiledning. Johansen har erfaring som lærer i grunnskolen og 13-års erfaring som PP-rådgiver.

Johansen er for tiden prosjektleder i «Kompetanseutvikling Øst-Finnmark» og prosjektmedarbeider i kompetanseløftet i «Alle Med - Kongsbergregionen». Hun er i tillegg veileder i fire kommuner i oppfølgingsordningen, og er medansvarlig i nettressursen til SePU.  

Fagområder Johansen jobber med er ledelse av forbedringsarbeid, pedagogisk analyse, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, profesjonelle læringsfellesskap, etablering av inkluderende støttesystemer, veiledning og pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 

Minttu Minna Sirena Johler

Høgskolelektor

Minttu Johler er høgskolelektor i pedagogikk og ble ansatt hos SePU i 2022. Hun har finsk grunnskolelærerutdanning og i tillegg master i International Education, med spesialisering i flerspråklighet. Hun har bakgrunn som grunnskolelærer og avdelingsleder både i Finland og Norge, og som pedagogisk leder i norsk barnehage. De siste årene har hun jobbet ved grunnskolelærerutdanning, og ved SePU arbeider hun med undervisning, veiledning, forskning og utviklingsarbeid. Hun er prosjektmedarbeider i prosjekter knyttet til skole og barnehage i Hamarregionen og Kongsvingerregionen. 

For tiden driver Johler også med å ferdigstille doktorgradsavhandlingen sin med tittelen «Teacher’s role and pedagogical practices in technology-rich classrooms», og hun har i mange år forsket og utviklet bruk av digitale teknologier i grunnskole og lærerutdanning. I tillegg er flerspråklighet, mangfold og tilpasset opplæring tematikker hun har arbeidet mye med gjennom årene. 

 

Aina Kjernli Karlsen

Høgskolelektor

Aina Kjernli Karlsen er høgskolelektor og har jobbet på SePU siden 2021. Hun har bachelor og master i spesialpedagogikk, og har 1-års videreutdanning i flerspråklig pedagogikk. Karlsen har mange års praksiserfaring fra arbeid i barnehage, som blant annet språkpedagog, og har jobbet som spesialpedagog/veileder og PP-rådgiver i til sammen 5 år.

Karlsen er for tiden prosjektleder i «Ringsaker rekomp (TIIBS)» og «Øst-Finnmark rekomp», og har delt prosjektlederansvar for «Kompetanseløftet i Kongsberg» som retter seg spesifikt mot PP-tjenesten og barnehage- og skolefaglige rådgivere. Hun er også prosjektmedarbeider i blant annet Eidsvoll kommune og Kongsvingerregionen.

Fagområder Karlsen jobber mest med er ledelse av forbedringsarbeid, pedagogisk analyse, utvikling/styrking av profesjonelle læringsfelleskap samt en rekke tematiske områder knyttet til barnehage som inkludering, språk, lek og gode relasjoner.  

 

Gro Helstad Løken

Førsteamanuensis

Gro Helstad Løken er førsteamanuensis i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2010. Hun er utdannet allmennlærer, har master i tilpasset opplæring og har skrevet en doktorgradsavhandling med tittelen: «Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring».  

Helstad Løken er prosjektleder for blant annet Dekomp og Kometanseløftet i Nord-Østerdal og Kompetanseløftet i Frogn kommune. Hun underviser i grunnskolelærerutdanningen og har emneansvar profesjonsrettet pedagogikk, emnet «Mangfold og inkludering». Hun veileder også masterstudenter i utdanningsledelse og i grunnskolelærerutdanningen. 

Fagområder: tilpasset opplæring, spesialundervisning, pedagogisk analyse og kjønnsforskjeller i skolen. 

 

Friederike Merkelbach

Førsteamanuensis

Friederike Merkelbach er førsteamanuensis i pedagogikk og musikkpedagogikk. Hun har arbeidet på SePU siden 2021. Hun er utdannet allmennlærer og har en master i kultur- og språkfagenes didaktikk med fordypning i musikk. Merkelbach har skrevet en doktorgradsavhandling med tittelen: «Cyborg Talentification: YouTube as a Hotspot for Child Pop Stars, their Fans, and Critics».  

Merkelbach er involvert i flere prosjekter ved SePU, for eksempel «Kompetanseutvikling Sør-Troms», Kongsbergregionens «Alle med», og Hamarregionens satsning på «Inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring». I tillegg veileder Merkelbach studenter på SePUs master for utdanningsledelse og underviser på grunnskolelærerutdanning og masterutdanning i musikk og estetiske fag ved Høgskolen i Innlandet. 

Fagområder: Relasjonsbasert klasseledelse, inkludering, og tverrfaglighet. 

 

Sigrid Øyen Nordahl

Høgskolelektor

Sigrid Øyen Nordahl er høgskolelektor og har jobbet på SePU ved siden av studier siden 2010 og ble fast ansatt i 2020. Hun er utdannet grunnskolelærer 5.-10. trinn og har en master i tilpasset opplæring. 

På SePU er Nordahl ansvarlig for nettressursen, med både utvikling, opplæring og support. Hun er prosjektmedarbeider i flere prosjekter med særlig ansvar for kvantitative analyser av SePUs spørreundersøkelser i barnehage og skole. 

 

Knut Olav Nordseth

Høgskolelektor

Knut Olav Nordseth er høgskolelektor og har arbeidet på SePU siden 2021. Han er utdannet allmennlærer, har bachelor i organisasjon og ledelse og master i utdanningsledelse. Han har tidligere arbeidet 18 år i grunnskolen, som lærer og skoleleder.

Nordseth er leder av flere prosjekter, både mot regioner, enkeltkommuner og skoler, blant annet «Regional kompetanseutvikling i Sør-Østerdal», «Kompetanseutvikling Friskolene - region Innlandet» og «Pedagogisk analyse i barnehage og skole i Vest-Finnmark». Han er programmedarbeider på studiet «Ledelse av utviklings- og endringsarbeid» og i rektorutdanningen, begge i et samarbeid mellom HINN og Oslo MET.

Fagområder Nordseth arbeider mest med er ledelse av forbedringsarbeid i oppvekstsektoren, kvalitetsutvikling, samhandling i ledergrupper, mellomlederens rolle, pedagogisk analyse og profesjonelle læringsfellesskap.

 

Ann-Mari Rindarøy

Høgskolelektor

Ann-Mari Rindarøy er høgskolelektor og har jobbet på SePU siden 2021. Hun er utdannet allmennlærer og har master i pedagogikk med fordypning i skoleutvikling, samt videreutdanning innen pedagogisk veiledning i utdanning og yrke. Rindarøy har over 10 år erfaring som lærer i grunnskolen og 6 år erfaring som praksislærer for lærerstudenter og veileder for nyutdannede lærere.

Rindarøy er for tiden prosjektmedarbeider i prosjekter knyttet til skole i Hamarregionen, Øst-Finnmark, Kongsvingerregionen, Ytre Helgeland og Sør-Troms. Hun jobber også som underviser og emneansvarlig i pedagogikk og elevkunnskap ved grunnskolelærerutdanningen på HiNN, samt er lærerveileder ved en skole i Oslo kommune.

Fagområdene Rindarøy jobber mest med er kompetanseutvikling av og i pedagogisk praksis, med en spesiell interesse for læringsmiljø, skole-hjem samarbeid, klasseledelse, tilpasset opplæring og inkludering.  

 

Anne-Karin Sunnevåg

Førstelektor

Anne-Karin Sunnevåg er førstelektor i pedagogikk og har arbeidet ved SePU siden 2007. Hun er utdannet allmennlærer og har master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Sunnevåg underviser på Master i utdanningsledelse ved HINN og er prosjektleder og medarbeider i flere Regionale kompetanseutviklings prosjekter (Rekomp) for barnehage. Hun har også ansvaret for gjennomføring av alle SePU`s spørreundersøkelser for barnehage. Fagområder Sunnevåg arbeider mest med er forbedringsarbeid, kollektiv kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk analyse.