Studietur til Silkeborg kommune i Danmark

3/24/2023

20.-23.mars 2023 deltok 52 representanter fra Kongsvingerregionen og 2 fra SePU på en studietur til Silkeborg kommune for å lære om Silkeborgs arbeid med inkludering i bred forstand.  Sammen med styrere, skoleledere, PPT, kommunalsjefer deltok også ledere i barnevern, helsestasjon og Familien hus. Studieturen er en av flere aktiviteter regionen har i forbindelse med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap.

Formålet med studieturen var å lære om Silkeborgs arbeid med inkludering og med systematisk kvalitetsarbeid i barnehage og skole og kommunens støttesystem. Videre var målet å anvende den nye innsikten fra studieturen til å videreutvikle Kongsvingerregionens egen strategiske plan. Deltakerne fra Kongsvingerregionen reiste hjem med mange inntrykk og ny innsikt fra besøket i Silkeborg som tas med inn i det videre strategiarbeidet for regionen.

NÆRMERE BESKRIVELSE AV INNHOLDET PÅ STUDIETUREN

Dag 1
Innledningsvis fikk vi en introduksjon av Silkeborgs kommunes strategiske arbeid ved avdelingslederen i henholdsvis Barne- og familieavdelingen og skoleavdelingen i kommunen. Deretter fulgte en presentasjon av barnehagetilbudene i kommunen og deres organisering av kvalitetsarbeidet og strategiske innsatser i forhold til trivsel og «stærke børnefællesskaber» og introduksjon av en felles kommunal innsats «Alle skal med». Avslutningsvis ble vi presentert for supportfunksjonen PPL (Pædagogisk Prasis og Læring), tilsvarende PPT i Norge.

Vi møtte også representanter for lærerutdanningen og pedagogutdanningen som orienterte om deres studietilbud og hvordan disse utdanningene samarbeidet med kommunen.

Dag 2
Dag 2 reiste vi ut på besøk i barnehager og skoler. Vi var inndelt i 10 grupper som besøkte henholdsvis 2 skoler eller barnehager pr gruppe. Der møtte vi ledelsen, ble vist rundt i enhetene og hadde en presentasjon av den enkelte enhet og dialog rundt deres arbeid. Etter besøkene drøftet hver gruppe hva de hadde observert/lært om arbeidet med forskjellig innsatser fra kommunens strategiske plan i forhold til inkludering, f eks rundt tverrfaglig samarbeid.

Dag 3
Den siste dagen ble vi introdusert for den konkrete organiseringen og tiltakene i de enkelte innsatsene i kommunen. Det var 6 ulike tema:

- Læringslab og skoleutviklingssamtaler

- Mellemformer

- fravær/skolevegring

- Sterke barnefellesskaper i barnehagen

- Trivsel på tvers – samarbeidsmodellen

- Utvikling av kvalitet via styrket pedagogisk tilsyn på barnehageområdet

Disse tiltakene og prosjektet "Alle skal med" er presentert på hjemmesiden: http://alleskalmedsilkeborg.dk/