SePU sine samarbeid

SePU har samarbeidspartnere i flere regioner og kommuner i Norge. Nedenfor kan du lese om alle de pågående samarbeidene SePU har nå.

Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole (KL) - Bodø kommune

Tidsperiode: 2022-2024

Samarbeidspartnere: Bodø kommune er oppdragsgiver, men SePU samarbeider også med universitetene Nord Universitet og NTNU i dette oppdraget.

«Kompetanseløftet for inkluderende praksis i barnehage og skole» omfatter alle barnehager og skoler i Bodø kommune med hovedmål om at Alle barn og unge opplever seg inkludert i barnehage og skole uavhengig av sine forutsetninger​. Resultatmålene kommunen har utviklet er:

 • Vi i laget til barn og unge jobber sammen!
 • Vår almennpedagogiske og spesialpedagogiske praksis styrkes og tilpasses
  • Ulikheter anerkjennes - normalitetsforståelsen utvides
  • Voksne reflekterer over egen praksis – alene og sammen med andre
  • Voksne kompetanseheves i det barn og elever trenger for å oppleve seg inkludert

Målgruppe for kompetanseutviklingen er alle ansatte i barnehage og skole (private og kommunale), barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten, fagteam og andre tverrfaglige tjenester i kommunene. I vurdering av kompetansebehov og i kompetanseutviklingen brukes pedagogisk analyse som verktøy.

Regional kompetanseutvikling i Eidsvoll kommune

Tidsperiode: 2021-2024

Samarbeidspartnere: Kommunal sektor for barnehage og alle kommunale og private barnehager

Det regionale kompetanseutviklingsprosjektet «Læring og utvikling i et inkluderende fellesskap» i Eidsvoll kommune omfatter alle 19 kommunale og private barnehager. Prosjektets overordnede målsetting er å realisere alle barn mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel i et inkluderende fellesskap. Kvaliteten på barnehagenes nåværende praksis skal styrkes gjennom kollektiv kompetanseheving av ansatte og ledere. Kollektiv kompetanseheving innenfor ulike tematiske områder gjennomføres blant alle ansatte og ledere i profesjonelle læringsfellesskap. Og med utgangspunkt i data om egen virksomhet. Det første kompetansehevingsforløpet for ansatte og ledere i 2021-2022 har vært «Pedagogisk analyse» og for barnehageåret 2022-2023 settes det fokus på kompetansehevingsforløpene «Å skape gode relasjoner i barnehagen» og Inkluderende barnehagemiljø». På eier- og ledernivå har de i tillegg til å følge opp arbeidet på ansattnivå også i starten av prosjektperioden, satt fokus på «Ledelse av forbedringsarbeid og bruk av data i barnehagen». 

Eidsvoll kommune - skole

Tidsperiode: 2022-2023

Samarbeidspartnere: Eidsvoll kommune

Prosjektet «Eidsvoll kommune – skole» er en del av oppfølgingsordningen, hvor kommunen skal bygge kapasitet og kompetanse for å drive kvalitetsutvikling. Hovedmålet i prosjektet er å videreutvikle profesjonsfellesskapenes kompetanse om og arbeid med kvalitetsutvikling i egen-, skolens- og kommunens praksis. Prosjektet tar særlig for seg områder som skal styrke skoleledernes kompetanse i forbedringsarbeid, lede en lærende organisasjon og en praksis hvor skolelederne veileder lærerne og er tett på praksis.

Kompetanseløftet Frogn kommune

Tidsperiode: 2021-2024

Kompetanseløftet i Frogn kommune skal bidra til kompetanse til utvikling av et inkluderende pedagogisk støttesystem. Det ble høsten 2021 gjennomført en behovskartlegging og på bakgrunn av den er de ansatte nå i gang med opplæring i pedagogisk analyse. Videre gjennomføres det opplæring av gruppeledere som skal lede læringsgrupper på de ulike enhetene.

Våren 2023 starter arbeidet med kompetansepakken «Støttesystemer» i skole og EPA (Enhet for psykososialt arbeid). Barnehagene vil starte med kompetansepakken «Språkstimulerende læringsmiljøer i barnehagen».

Inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring - Hamarregionen

Tidsperiode: 2021-2025

Samarbeidspartnere: Kommunene i Hamarregionen; Ringsaker, Hamar, Stange og Løten

Kommunene i Hamarregionen skal i samarbeid med SePU arbeide systematisk med å nå målet om at ALLE elever skal kjenne seg som en del av skolens fellesskap. Prosjektet er tilknyttet desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Den overordnede målsettingen er å styrke det skolefaglige profesjonsfellesskapet i Hamarregionen der ledere, lærere og andre ansatte, sammen med høgskolesektoren, videreutvikler praksis for å sikre et inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for elevene.

Skoleutvikling Innbygda skole

Tidsperiode: 2022-2023

Samarbeidspartnere: Innbygda skole

«Skoleutvikling Innbygda skole» skal bidra med lederstøtte i skolen forbedringsarbeid. Prosjektet setter søkelys på samhandling i ledergruppa, mellomlederens rolle i forbedringsarbeidet og metodikk i systematisk observasjon av læringsmiljøet. Pedagogisk analyse er et sentralt verktøy i prosjektet. Prosjektet skal bidra til en omforent pedagogisk praksis i skolen som styrker elevenes læringsmiljø.

«Alle med» - Kongsbergregionen 

Tidsperiode: 2017-2023

Samarbeidspartnere: Kongsbergregionen med kommunene Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag, Tinn og Øvre Eiker.

Samarbeidet mellom Kongsbergregionen og SePU startet med et forprosjekt i 2017 hvor SePU gjennomførte en undersøkelse om inkludering og tilpasset opplæring i regionen. Kongsbergregionen satte videre fire hovedmålsettinger for et samarbeid under navnet: Alle Med!

 • Alle barn og unge opplever mestring hver dag
 • Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring
 • Personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap hvor alle reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin pedagogiske praksis til barn og unges beste
 • Alle barnehager, skoler og PPT benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av læringsmiljøet

«Alle Med» involverer både oppvekstkontorene på kommunenivå, PP-tjenestene, barnehagene og skolene i regionen. Alle barnehager og skoler gjennomfører SePUs spørreundersøkelse om læring og læringsmiljø og anvender resultatene i analyser og tiltaksutvikling i egen barnehage og skole. PP-tjenesten har en sentral rolle i Alle Med ved at de både gir veiledning til barnehagene og skolene og ved at de utvikler egen praksis. SePU er ansvarlig for opplæring i pedagogisk analyse for alle involverte, og det er utviklet kompetansepakker for kompetanseutvikling i både barnehage og skole. Samarbeidet er finansiert gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling, og omfatter både Dekom, Rekom og Kompetanseløftet for inkluderende praksis. I de første to årene av Kompetanseløftet (2021-2023) samarbeider SePU med PP-tjenesten og rådgivere på kommunalt nivå om utvikling av inkluderende støttesystemer.

Regional kompetanseutvikling Kongsvingerregionen

Tidsperiode: 2022-2026

Samarbeidspartnere: Kommunene Åsnes, Våler, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal

Barnehage- og skolesektoren i Kongsvingerregionen har fra 2016 vært en del av satsningen «Kultur for læring» i Hedmark. Nå videreføres dette arbeidet gjennom plan for regional kompetanseutvikling for regionen. Det overordnede målet for regional kompetanseutvikling er å styrke kunnskap og kompetanse som bidrar til et likeverdig tilbud og fremmer utvikling, læring og trivsel hos alle barn og unge. For Kongsvingerregionen handler det om å tilrettelegge for inkludering og tilpasset opplæring gjennom klasseledelse med vekt på strukturledelse og læringsledelse og å tilrettelegge for profesjonsutvikling og kapasitetsbygging for å kunne lede og utvikle en datainformert og inkluderende praksis i barnehager og skoler. SePUs rolle er å bidra med fagdager for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnehage- og skolebesøk, læringskaravaner og fast representasjon i arbeidsgruppe og i regionalt barnehage- og skoleeiernettverk.

Regional kompetanseutvikling Nord-Østerdal

Tidsperiode: 2021-2025

Samarbeidspartnere: Kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Os

«Regional kompetanseutvikling Nord-Østerdal» omfatter alle de seks kommunene i regionen. Regional kompetanseutvikling er en del av ordningene re-komp, de-komp- og kompetanseløftet. Regionen har utviklet en fireårig langtidsplan som inneholder bakgrunn for prosjektet, mål, strategier og tiltak. De seks kommunene har gjennomført en grundig behovskartlegging og gjennom analyser kommer frem til sine behov. I Nord-Østerdal er det flere små barnehager og skoler, og det er derfor viktig og nødvendig at det etablerte samarbeidet i regionen fortsetter i denne regionale kompetanseutviklingen. Den overordnede målsettingen er et inkluderende felleskap hvor alle barn og unge skal oppleve en god psykisk helse og livsmestring, de ansatte i laget rundt barnet skal få økt kompetanse og utsatte barn skal få rask og tilpasset hjelp.

Tidlig innsats og inkludering gjennom barns språkutvikling - Ringsaker 

Tidsperiode: 2021-2024

Samarbeidspartnere: Ringsaker kommune og Universitetet i Stavanger (UiS)

Rekomp Ringsaker (Tidlig innsats og inkludering gjennom barns språkutvikling) omfatter alle kommunale og private barnehager i Ringsaker kommune, og er en videreføring av satsning på språkarbeidet etter Kultur for læring (2017-2022). Kartleggingsresultater fra KFL viste gode snittresultater, men store variasjoner i kompetanse mellom barnehagene. Tilbakemeldinger fra barnehageansatte og ledere bekrefter behovet for kompetanseøkning på barns språkutvikling, flerspråklige utvikling, kartleggingskompetanse og et felles verktøy for språkarbeid. Prosjektet har som mål at alle barn skal ha tilgang på et rikt språkmiljø innenfor et inkluderende fellesskap, møte ansatte med høy språklig innsikt og kompetanse og få språkstøtte tidlig. For å nå målene skal barnehageeier, barnehagemyndighet, barnehageleder, barnehagelærere og øvrig barnehageansatte gjennom ulike aktiviteter og læringsstrategier jobbe seg gjennom kjernekomponentene:

 1. Ledelse av læringsprosesser
 2. Språkutvikling og språkarbeid
 3. Kartlegging i systematisk språkarbeid
 4. Pedagogiske støttesystem i barnehagen.

Det første prosjektåret har blitt brukt til en rekke samlinger hvor fokuset har vært på å øke kunnskap og innsikt i å lede gode prosesser i språkarbeidet for barnehageeier, barnehagemyndighet og barnehageledere, og å finne balansen i hverdagen mellom drift og utviklingsarbeid. Videre er barnehagene godt i gang med å etablere kunnskap om pedagogiske støttesystemer, og vil benytte seg av RTI og 10-trinnsmodellen for å få på plass et støttesystem rundt barna som sikrer likeverd og inkludering for alle barn i språkarbeidet.

Kompetanseutvikling Sør-Troms

Tidsperiode: 2019-2022

Samarbeidspartnere: Kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund

«Kompetanseutvikling Sør-Troms» omfatter alle de 5 kommunene i regionen og er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid. Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for både sosial og faglig læring hos alle elever. Prosjektet er tilknyttet desentralisert ordning for kompetanseutvikling og kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen både hos lærere, skoleledere, skoleeiere og PPT-tjenesten i regionen. På lærernivå har de ansatte arbeidet med ulike temaer fra år til år. Det første halvannet året var Fagfornyelsen i fokus, videre ble det arbeidet ett år med pedagogisk analyse før de det siste året av prosjektperioden har jobbet med valgfri kompetansepakke. På eier- og ledernivå (her også PPT) har de i tillegg til å følge opp arbeidet på ansattnivå også hatt fokus på temaene «Ledelse av forbedringsarbeid og bruk av data i skolen» (år 1), «Utvikling av støttesystemer» (år 2) og «Systematisk ledelse av kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling» (år 3).

Regional kompetanseutvikling Sør-Østerdal

Tidsperiode: 2021-2025

Samarbeidspartnere: Kommunene Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Åmot

«Regional kompetanseutvikling Sør-Østerdal» omfatter fem kommuner og er en del av ordningene re-komp-, de-komp- og kompetanseløftet. Regionen har utviklet en fireårig langtidsplan som inneholder mål, strategier og tiltak – for å skape varige forbedringer i regionen. Prosjektet trekker en rød tråd i forbedringsarbeidet fra barna starter i barnehagen til de er ferdige i grunnskolen. I tillegg involverer prosjektet også samarbeid med PPT, helsestasjon, barnevern og andre aktuelle støttetjenester. Prosjektet betrakter at kvaliteten på tjenestene i oppvekstsektoren styrken gjennom å heve kompetansen både hos fagarbeidere/assistenter, lærere, barnehage- og skoleledere, skoleeiere, barnehagemyndighet og i de ulike støttetjenestene. Kommunene har gjennomført en grundig behovskartlegging og gjennom analyser funnet frem til sine behov. Prosjektet legger blant annet til rette for grundig «utdanning» av gruppeledere i den enkelte enhet, som skal bistå ledelse i forbedringsarbeidet, utvikling av og samhandling med støttetjenester og veiledning av den enkelte barnehage og skole i regionen.

Pedagogisk analyse i barnehage og skole i Vest-Finnmark

Tidsperiode: 2022-2023

Samarbeidspartnere: Kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy og Nordkapp

«Pedagogisk analyse i barnehage og skole i Vest-Finnmark» omfatter seks kommuner og er et prosjekt som i sin helhet foregår på digitale plattformer. Prosjektet innebærer at alle skole- og barnehageledere i region Vest-Finnmark får opplæring i bruk av pedagogisk analyse. Regionen vil anvende pedagogisk analyse langsiktig og ser for seg en forlengelse av samarbeidet etter at opplæringen er gjennomført i denne prosjektperioden.

God opplæring for alle – Ytre Helgeland

Tidsperiode: 2018-2023

Samarbeidspartnere: Kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy, Træna, PPT Ytre Helgeland, RKK Ytre Helgeland

«God opplæring for alle» omfatter fire kommuner i regionen og inkluderer alle barnehager, skoler og PPT Ytre Helgeland i disse kommunene. Den overordnede målsettingen for både barnehager og skoler handler om at alle barn og elever er inkludert i fellesskapet og får utnyttet sitt potensial for utvikling og læring. Prosjektet har fire innsatsområder:

 1. Språk/grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving
 2. Universelt tilbud/opplæring
 3. Spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 4. Profesjonelle læringsfellesskap.

Gjennom arbeidet med de fire innsatsområdene skal man øke kvaliteten på den pedagogisk praksis i barnehager og skoler. Lederne i barnehager, skoler, PPT-ansatte og kommunalsjefene gjennomførte innledningsvis i prosjektperioden et to-modul samlingsbasert studium på masternivå ved HINN, “Ledelse av profesjonsutvikling i barnehager og skoler” og “Mangfold og inkludering”.  

Kompetanseforløpet i prosjektet handler om bruk av pedagogisk analyse i egen enhet, kompetansedager for alle ansatte i barnehager og skoler, fagdager for ledere og gjennomføring av kompetansepakker med ulike tema som er knyttet opp mot målene om inkludering.

Kompetanseutvikling Øst-Finnmark 

Tidsperiode: 2018-2025 (forlenget med 2022-2025)

Samarbeidspartnere: Koordineres gjennom RSK Øst-Finnmark og omfatter kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Nesseby, Vadsø og Sør-Varanger

«Kompetanseutvikling Øst-Finnmark» omfatter både private og kommunale barnehager, skoler og PPT i de sju kommunene i regionen. Overordnet målsetting er sektormålene for barnehage og skole, og kompetanseutviklingen skal bidra til å realisere barn og unges potensiale for sosial- og faglig utvikling og trivsel. Partnerskapet er knyttet til tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Kvaliteten på det pedagogiske tilbudet og opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen både hos lærere, ledere, øvrige ansatte, eiere og PPT. Det er lokalt også lagt opp til at kommunene kan ha med andre i organisasjonene rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge i regionen.

Et viktig bidrag og tiltak i kommunenes arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, er tilrettelegging for og gjennomføring av nettverksarbeid på ulike nivåer. Alle kommuner og enheter jobber med å innføre- og anvende verktøyet pedagogisk analyse i praksis, for å forbedre eller å foredle praksis som bidrar til barn og elevers utvikling, læring og trivsel. Barnehager og skoler jobber med valgfri kompetansepakke på et tematisk område ut fra lokale behov, og som omfatter alle ansatte. Gjennom nettverksarbeid og ulike innsatser i Kompetanseløftet, jobber eiere og ledere i barnehage og skole og PPT sammen med ansatte for å etablere interne og eksterne støttesystemer i og rundt barnehagene og skolene som skal bidra til tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Kompetansetiltak og nettverksarbeid i regionene skal støtte eiere, ledere, ansatte i barnehage og skole og PPT gjennom erfaringsdeling og erfaringslæring.