Arbeid med pedagogisk analyse i Bodø kommune

2/23/2023

Onsdag 22. februar var alle skoleledere, eiere og PPT samlet til opplæring i alle fasene i den pedagogiske analysemodellen. 

Bodø kommune satser stort på pedagogisk analyse. Pedagogisk analyse er en analytisk problembasert modell vil egne seg godt som første steg i implementeringen av Kompetanseløftet. Gjennom opplæring og bruk av pedagogisk analyse på ansatt, leder og eiernivå, og i alle støtteordninger som PPT, spesialpedagoger og helsesykepleiere, vil kommunen få bedre kompetanse i å analysere situasjoner før tiltak iverksettes. I tillegg vil alle rundt barnet og rundt eleven bruke samme analyseverktøy. 

Torsdag 22. oktober deltok ca 80 personer på ledersamling i Bodø kommune, både skoleeiere, skoleledere og PPT. Temaet for dagen var "Opplæring i alle fasene i den pedagogiske analysemodellen".

Om dagen

Dagen startet med at skolelederne sammen med PPT-ansatte evaluerte arbeidet med modul 1 i kompetansepakkene "Pedagogisk analyse for lærere" og "Pedagogisk analyse for SFO". Videre ble det presentert et case fra praksis der en barnehage i Bodø kommune har fått støtte fra ansatte på barnehagekontoret og Nord Universitet til å bruke pedagogisk analyse på en utfordring de står overfor.

Fra 09.30 til 15.30 fikk deltakerne opplæring i både analysedelen og tiltaksdelen i den pedagogiske analysemodellen. Det var også gjennomgang av modul 2 (opplæring i analysedelen), modul 3 (opplæring i tiltaksdelen) og modul 4 (pedagogisk analyse på egen praksis) med tilhørende oppgaver om hvordan skolelederne vil lede kompetanseforløpet på egen skole. Det var SePUs prosjektleder Ann Margareth Gustavsen som ledet denne opplæringen. 

Støtte i arbeidet til den enkelte skole

For å støtte skolene i deres arbeid er det også lagt opp til to veiledersamlinger for PPT og andre ressurspersoner som skal gi tilbakemelding på de pedagogiske analysene som læringsgruppene på den enkelte skole skal jobbe med. Det gjennomføres også to samlinger for alle gruppeledere, både i skole og SFO. De første samlingene for både gruppeledere og veiledere er allerede gjennomført. Den andre samlingen gjennomføres senere denne våren.

Pedagogisk analyse i barnehagen

På samme måte som for skole er det også egne ledersamlinger for alle styrere, kommunale eiere, PPT og spesialpedagogisk enhet. Alle barnehager i Bodø kommune jobber med kompetansepakken "Pedagogisk analyse i barnehagen". De får samme støtte som skolene, med veiledning, veiledersamlinger og gruppeledersamlinger. Det er Veronica Grøtlien hos SePU som leder opplæringen for barnehagene. 

Opplæring i pedagogisk analyse for skolehelsetjenesten

Fredag 24. mars vil også skolehelsetjenesten få opplæring i den pedagogiske analysemodellen.