Om parternskapet med "Nord-Østerdalen"

11/25/2022

 

Tidsperiode: 2021-2025 

Samarbeidspartnere: Kommunene Rendalen, Folldal, Alvdal, Tolga, Tynset og Os 

 

Regionen "Nord-Østerdal" omfatter alle de 6 kommunene i Innlandet fylke. Regionen har tidligere hatt et samarbeid med SePU gjennom "Kultur for læring" som omfattet alle regionene i gamle Hedmark fylke. "Kultur for læring" var et FOU-prosjekt som varte fra 2016 til 2021, der alle skoler og barnehager i fylket var involvert. SePU har etter denne prosjektperioden videreført partnerskapet med regionen innen alle de tre tilskuddsordningene rekomp, dekomp- og kompetanseløftet.

 

 

 

Det er utviklet en fireårig langtidsplan for partnerskapet som inneholder bakgrunn for prosjektet, mål, strategier og tiltak. De 6 kommunene har gjennomført en grundig behovskartlegging og gjennom analyser kommer frem til sine behov. Den overordnede målsettingen for regionen er et inkluderende felleskap hvor alle barn og unge skal oppleve en god psykisk helse og livsmestring, der de ansatte i laget rundt barnet skal få økt kompetanse og utsatte barn skal få rask og tilpasset hjelp. I tillegg til SePU er også andre fagpersoner fra Høgskolen i Innlandet involvert i partnerskapet.

 

I Nord-Østerdal er det flere små barnehager og skoler, og det er derfor viktig og nødvendig at det etablerte samarbeidet i regionen fortsetter i denne regionale kompetanseutviklingen.