Om Kompetanseutvikling Øst-Finnmark 2018-2025

8/31/2022

Tidsperiode: 2018-2025 (forlenget med 2022-2025) 

Samarbeidspartnere: Koordineres gjennom RSK Øst-Finnmark og omfatter kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Nesseby, Vadsø, Tana og Sør-Varanger 

«Kompetanseutvikling Øst-Finnmark» omfatter både private og kommunale barnehager, skoler og PPT i de sju kommunene i regionen. Overordnet målsetting er sektormålene for barnehage og skole, og kompetanseutviklingen skal bidra til å realisere barn og unges potensiale for sosial- og faglig utvikling og trivsel. Partnerskapet er knyttet til tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Kvaliteten på det pedagogiske tilbudet og opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen både hos lærere, ledere, øvrige ansatte, eiere og PPT. Det er lokalt også lagt opp til at kommunene kan ha med andre i organisasjonene rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge i regionen.  

Et viktig bidrag og tiltak i kommunenes arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, er tilrettelegging for og gjennomføring av nettverksarbeid på ulike nivåer. Alle kommuner og enheter jobber med å innføre- og anvende verktøyet pedagogisk analyse i praksis, for å forbedre eller å foredle praksis som bidrar til barn og elevers utvikling, læring og trivsel. Barnehager og skoler jobber med valgfri kompetansepakke på et tematisk område ut fra lokale behov, og som omfatter alle ansatte. Gjennom nettverksarbeid og ulike innsatser i Kompetanseløftet, jobber eiere og ledere i barnehage og skole og PPT sammen med ansatte for å etablere interne og eksterne støttesystemer i og rundt barnehagene og skolene som skal bidra til tidlig innsats og inkluderende fellesskap.  

Kompetansetiltak og nettverksarbeid i regionene skal støtte eiere, ledere, ansatte i barnehage og skole og PPT gjennom erfaringsdeling og erfaringslæring.