Avslutningssamling for «God opplæring for alle» på Lovund 14. og 15.mars

3/16/2023

I forsknings- og forbedringsprosjektet «God opplæring for alle» har de fire kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna på Ytre Helgeland samarbeidet med SePU siden høsten 2018. Det hele startet med at ledere i barnehage, skole, tillitsvalgte, PPT og kommunalsjefene gjennomførte videreutdanning i to emner på masternivå gjennom høgskolen i Innlandet: «Ledelse av profesjonsutvikling i barnehage og skole» og «Mangfold og inkludering».

De store overordnede målene for arbeidet har vært at alle barn og elever skal være inkludert i fellesskapet og få utnyttet sitt potensiale for utvikling og læring.  Alle ansatte i barnehager og skoler i de fire kommunene har deltatt i kompetanseheving på ulike tema og gjennom ulike kapasitetsbyggende aktiviteter knyttet opp mot de overordnede målene. Dette handler om arbeid fra den enkelte avdeling og klasserom til barnehage og skole og helt opp på kommunalt nivå. Det er særlig fire innsatsområder som har vært rammen:

  1. Språk, lesing, skriving
  2. Universelt tilbud/ Universell opplæring
  3. Spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning
  4. Profesjonelle læringsfellesskap

avslutningssamlingen på Lovund 14. og 15. mars 2023 ble hele arbeidet gjennom disse 5 årene evaluert av deltakerne gjennom arbeid i grupper på ulike måter. To tema stod i fokus: «Erfaringslæring: Hva har vi lært?» og «Veien videre».

Det ble både tilbakeblikk på det arbeidet som er gjort, men samtidig framtidsperspektiv på videre arbeid framover. Det var stort engasjement og aktivitet hos deltakerne. Dette hadde alle et sterkt forhold til. Lars Myhr fra SePU ledet prosessen.

Samarbeidet vårt videreføres i en litt annen form. Så det blir flere nyheter fra Ytre Helgeland.