SePU på regionale samlinger for kommuner i oppfølgingsordningen i Troms og Finnmark

4/28/2023

I uke 16 og 17 arrangerte Statsforvalteren i Finnmark og Troms regionale samlinger for kommuner i oppfølgingsordningen. Fokuset i samlingene denne gangen var Ledelse og kvalitet i kommuner og skoler. Sølvi Lillejord innledet begge samlingene med innlegget "Skoler med høyt og lavt bidrag til elevenes læring – hvordan lede og samarbeide for å få til kvalitetsutvikling?". Videre var det flere kommuner som var invitert til å legge frem hva de har gjort så langt i oppfølgingsordningen og hva de har lært. Jane Iren Johansen og Ann Margareth Gustavsen fra SePU deltok som veiledere på samlingen. Jane Iren Johansen er veileder for Nesseby kommune i Øst-Finnmark og sammen med Ann Margareth Gustavsen veileder de Ibestad kommune i Sør-Troms.

Torsdag 27. april var det regional samling i Tromsø og her la Ibestad kommune frem sine erfaringer. Veileder fra SePU, Ann Margareth Gustavsen, presenterte innholdet i utviklingsarbeidet LESELØFTET – sammen skal vi bli bedre til å lese, mens assisterende skoleleder Hilde Mo, lærer og leseveileder Lene Brustind og PP rådgiver Hege Langnes fortalte hva de har lært og hva de har opplevd i utviklingsarbeidet. 

 

Om oppfølgingsordningen

Uttrekk

Det er kommuner og ikke enkeltskoler som deltar i oppfølgingsordningen. Utdanningsdirektoratet identifiserer kommuner som faller under nedre grense for kvalitet, basert på indikatorer innen læringsmiljø og læringsutbytte:

* Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn
    - Mobbing
    - Støtte fra lærer
    - Motivasjon
* Nasjonale prøver 5. og 8. trinn
    - Andel elever på mestringsnivå 1 i lesing
    - Andel elever på mestringsnivå 1 i regning
* Grunnskolepoeng
    - Grunnskolepoeng etter 10. trinn

Alle statsforvaltere som har kommuner som blir identifisert med minst en skole blant de 25% med høyest andel risikopoeng når alle landets skoler rangeres etter andel risikopoeng , blir bedt om å vurdere og prioritere sine kommuner før Utdanningsdirektoratet foretar det endelige utvalget.

Hensikten med ordningen

Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. I oppfølgingsordningen får kommunen tilbud om støtte og veiledning over en periode på 3 år.

Veiledning i ordningen

Alle kommuner som trekkes ut, får tilbud om veiledning. Hensikten med veiledningen (i følge Utdanningsdirektoratet) er å gi skoleeier og skoleleder støtte i å utvikle og lede endrings- og utviklingsarbeid i egen kommune. Kommunene kan søke midler hos statsforvalter for å inngå avtaler med kompetansemiljøer eller ressurspersoner om slik veiledning - enten som enkeltstående tiltak - eller i kombinasjon med andre tiltak.