Mette Marit Forsmo Jenssen disputerer

1/2/2023

Før jul fikk vår gode kollega Mette Marit Forsmo Jenssen gladnyheten om at hennes avhandling er funnet verdig for å forsvares for graden ph.d. 

Tittelen på avhandlingen er: «Profesjonelle læringsfellesskap i skolen. En mulighet for kollektiv læring og bedre undervisning?». 

Hun disputerer mandag 23. januar. Les mer om prøveforelesningen og disputasen her

Digital versjon av avhandlingen finner du her.

Sammendrag av avhandlingen

Profesjonelle læringsfellesskap fremheves av empirisk skoleforskning som et mulig svar på
lærerisolasjon og effektive læringsprosessforløp for å realisere lærersamarbeid og
videreutvikle pedagogisk praksis. Retningen gjenspeiles i Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 med tydelig krav om at alle ansatte i skolen må være aktivt deltakende i profesjonelle
læringsfellesskap for å videreutvikle undervisningspraksis til beste for elevers læring og
utvikling. Denne avhandlingen handler om profesjonelle læringsfellesskap og læreres
undervisningspraksis, samt betydningen av pedagogisk skoleledelse tilknyttet kjernepraksiser.
Avhandlingen legger til grunn en antakelse om at skolelederes pedagogiske ledelse påvirker
det profesjonelle læringsfellesskapet, og at profesjonelle læringsfellesskap påvirker læreres
undervisningspraksis. Den overordnede problemstillingen er: Hvilke kollektive dimensjoner
finnes i de profesjonelle læringsfellesskapene i skolene i en region, og hvilke mønstre og
sammenhenger er det mellom profesjonelle læringsfellesskap, læreres undervisningspraksis
og pedagogisk skoleledelse?


Problemstillingen undersøkes gjennom ulike forskningsspørsmål som behandles separat i tre
artikler med statistiske analyser av kvantitative data. Avhandlingen er en ikke-eksperimentell
tverrsnittstudie av lærer- og skoleledervurderinger fra en spørreundersøkelse i FOU-prosjektet
«Kultur for læring» i tidligere Hedmark fylke. Artiklene tar utgangspunkt i vurderinger fra
1 940 grunnskolelærere (artikkel 1), 1 150 barneskolelærere (artikkel 2), og 221 skoleledere
(artikkel 3).


Hovedfunnene viser store variasjoner i kvaliteten på skolers profesjonelle læringsfellesskap.
Variasjonene kan i stor grad forklares av skolens pedagogiske ledelse. Det er svake
sammenhenger mellom læreres vurdering av egen undervisningspraksis og deres vurdering av
skolens profesjonelle læringsfellesskap. Funnene indikerer likevel at profesjonelle
læringsfellesskap har betydning, og at det kan handle om å utfordre og endre skolekoden.
Studien finnersammenhenger mellom skolelederes vurdering av egne kjernepraksiser og deres
kapasitet for pedagogisk skoleledelse, og det kan bety at de tilpasser kjernepraksisene til den
konteksten de tilhører. Studien fremhever behov for mer forskning på analysenivået av
profesjonelle læringsfellesskap for å klargjøre begrepet ytterligere, samt longitudinelle studier
for å undersøke forholdet mellom profesjonelle læringsfellesskap og endring av
undervisningspraksis, samt elevers læring.