Læringskaravane som en fast aktivitet i årshjulet til Kongsvingerregionen

4/17/2023

Torsdag 13.april startet vi opp med gjennomføring av læringskaravaner for skoler i Kongsvinger-regionen. Læringskaravane som aktivitet ble første gang prøvd ut i 2017 i forbindelse med Kultur er en del av regionens kvalitetsutviklings- og kvalitetsvurderingsarbeid og ligger inne i regionens årshjul. Temaene i læringskaravanene vil variere litt fra år til år. 

Om denne vårens læringskaravane

I vår har vi organisert karavanen på tvers av kommuner, og vi møtes fysisk. Skoler som likner hverandre i størrelse og aldersgrupper møtes. Hver skole får en time til disposisjon hvor de legger fram hva de har lykkes med så langt i arbeidet, noen data som viser dette sammen med analyser. Så presenteres utfordringer/spørsmål de ønsker sparring på gjennom en dialogbasert veiledningsøkt hvor alle deltakerne på læringskaravanen bidrar inn.

Temaet for årets læringskaravaner er skolenes arbeid med inkludering og etablering av støttesystemer lokalt som kan bidra slik at elevene får den hjelpen de trenger raskt og som en del av fellesskapet og et støttesystem for lærerne hvor de kan få bistand og veiledning.

Om læringskaravanen torsdag 13. april

Denne dagen møttes utvidet skoleledelse fra Roverud, Flisa, Sønsterud og Magnor skoler på Roverud skole. Peter Söderström fra Kongsvinger kommune ledet dagen og Kjersti Sørmoen Håland deltok fra SePU. Hver skole fikk god tid til å presentere sitt arbeid og spørsmål de ønsket sparring på fra de andre deltakerne. Det var stort engasjement om aktuelle og gjenkjennbare utfordringer.

Eksempler på temaer skolene la frem:

- hvordan utnytte handlingsrommet skoleledelsen har for å skape fleksible løsninger for på best mulig måte kunne tilrettelegge for alle elevers læring.

- ønske om erfaringslæring rundt etableringen av lokalt støttesystem på skolen. Flere skoler opplever stadig økende utagerende atferd i elevgruppa.

- å bruke alternative læringsarenaer som uteområdet, skolekjøkken, sløyd etc systematisk gjennom høsten for så å oppleve at eleven nå er inne sammen med klassen hele tiden.


Avslutningsvis ble skoleledelsen utfordret til å si noe om hva de ville ta med seg tilbake til egen skole etter veiledningsøkta. Det er handlinger som skaper endringer, - ikke bare diskusjoner, drøftinger og erfaringsdeling.

Hensikt og mål med læringskaravaner generelt

Hensikten med læringskaravaner er å styrke kvalitetsarbeidet i kommunene. I læringskaravane skal ledelsen og andre deltakere presentere begrunnede vurderinger av kvaliteten på den pedagogiske praksis i sin barnehage eller skole med bakgrunn i konkrete data.

Målet er at deltakerne i læringskaravanene i fra de ulike barnehagene/skolene skal gi tilbakemeldinger til og lære av hverandre, samt uttrykke hva de vil ta med tilbake i videre forbedringsarbeid.