Støttende fagsamtaler i barnehagene i Ringsaker kommune

3/1/2023

De to siste ukene har det vært gjennomført støttende fagsamtaler i en rekke barnehager i Ringsaker kommune, i forbindelse med Rekomp-ordningen og språkprosjektet TIIBS – tidlig innsats og inkludering gjennom barnas språkutvikling.

Veronica Grøtlien og Aina Kjernli Karlsen ved SePU har blitt invitert ut til barnehagene for å høre mer om og diskutere hvordan hver enkelt barnehage jobber med de ulike kjernekomponentene i prosjektet:

  • Ledelse av læringsprosesser
  • Språkutvikling og språkarbeid
  • Kartlegging i systematisk språkarbeid
  • Pedagogiske støttesystem i barnehagen

Forarbeid:

Denne våren er barnehagene inne i en periode hvor de jobber selvstendig med å vurdere egen kompetanse og bygge kunnskap om språkarbeid. I forkant av besøkene sendte hver barnehage derfor ut noen punkter som sa noe om hvor de står i arbeidet og hva de kunne tenke seg å få sparring på. Barnehagene har også selv valgt samtaleform hvor noen ønsket seg ledersamtaler, mens andre inviterte oss inn i pedagogmøter.

Hensikt:

Det er et mål i barnehagenes språkarbeid at dette skal være tilpasset den kapasitet og kompetanse som barnehagen innehar, og at barnehagene gjennom dette erfarer eierskap til de innsatser som settes i gang. I fagsamtalene har vi derfor sammen søkt å bryte ned og konkretisere innholdet fra øvrige læringsøkter og aktiviteter i prosjektet ytterligere, og etterstrebet å sette dette i sammenheng med og opp mot barnehagenes utviklingsarbeid og praksis. 

Partnerskap og samskaping:

Gjennom TIIBS har Ringsaker kommune inngått partnerskap med både Lesesenteret v/Universitet i Stavanger og oss i SePU. Dette gir alle parter en unik mulighet til å dele erfaringer og kunnskap, og lære av hverandre både på tvers av kommune/UH og mellom UH.