Om regional kompetanseutvikling og oppfølgingsordningen i Eidsvoll kommune

I Eidsvoll kommune er SePU involvert både i regional kompetanseutvikling for barnehage og i oppfølgingsordningen for skole

Regional kompetanseutvikling 

Tidsperiode: 2021-2024 

Samarbeidspartnere: Kommunal sektor for barnehage og alle kommunale og private barnehager 

Det regionale kompetanseutviklingsprosjektet «Læring og utvikling i et inkluderende fellesskap» i Eidsvoll kommune omfatter alle 19 kommunale og private barnehager. Prosjektets overordnede målsetting er å realisere alle barn mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel i et inkluderende fellesskap. Kvaliteten på barnehagenes nåværende praksis skal styrkes gjennom kollektiv kompetanseheving av ansatte og ledere. Kollektiv kompetanseheving innenfor ulike tematiske områder gjennomføres blant alle ansatte og ledere i profesjonelle læringsfellesskap. Og med utgangspunkt i data om egen virksomhet.

Det første kompetansehevingsforløpet for ansatte og ledere i 2021-2022 har vært «Pedagogisk analyse» og for barnehageåret 2022-2023 settes det fokus på kompetansehevingsforløpene «Å skape gode relasjoner i barnehagen» og Inkluderende barnehagemiljø». På eier- og ledernivå har de i tillegg til å følge opp arbeidet på ansattnivå også i starten av prosjektperioden, satt fokus på «Ledelse av forbedringsarbeid og bruk av data i barnehagen».  

 

Eidsvoll kommune - skole 

Tidsperiode: 2022-2023 

Samarbeidspartnere: Eidsvoll kommune 

Prosjektet «Eidsvoll kommune – skole» er en del av oppfølgingsordningen, hvor kommunen skal bygge kapasitet og kompetanse for å drive kvalitetsutvikling. Hovedmålet i prosjektet er å videreutvikle profesjonsfellesskapenes kompetanse om og arbeid med kvalitetsutvikling i egen-, skolens- og kommunens praksis. Prosjektet tar særlig for seg områder som skal styrke skoleledernes kompetanse i forbedringsarbeid, lede en lærende organisasjon og en praksis hvor skolelederne veileder lærerne og er tett på praksis.