Pedagogisk vandring for barnehager i Kongsvingerregionen

9/12/2023

For tiden gjennomføres pedagogisk vandring for barnehager i alle de 7 kommunene i Kongsvingerregionen.

I pedagogisk vandring besøker SePU, PPT, kommunalsjef og styrer en barnehage. I besøket observerer de aktiviteter og samspill mellom barn og ansatte, for så sammen med hele personalet drøfte aktuelle tema som handler om hvordan barnehagen kan videreutvikle praksis til beste for barnas utvikling. Overordnede fokusområder i de pedagogiske vandringene er læringsledelse, aktørperspektiv og fellesskapstilhørighet.


Skotterud barnehage, avdeling Matrand, startet det hele den 5. september, og det avsluttes i Grue den 22.september. Fra SePU deltar Aina Kjernli Karlsen (bildet under) i alle kommunene. Kjersti Sørmoen Håland er med på noen av vandringene.


Pedagogisk vandring tar partnerskapet mellom kommunene og UH på alvor. Et rammeverk for pedagogisk vandring, utviklet i dette partnerskapet, beskriver alle nivåenes ansvar og oppgaver i forarbeidet, under selve gjennomføringen og etterarbeid når besøkene er avsluttet.

Dette er en del av de kapasitetsbyggende aktivitetene i regionen. Nytt i år er at hele personalet deltar på slutten av dagen med faglig input og drøftinger som bygger på observasjonene som er gjort gjennom dagen. På den måten ønsker vi at dagen kan bidra til kapasitetsbygging for hele personalet.