Siste samling for Ibestad i Oppfølgingsordningen

8/21/2023

Fredag 18. august var det siste samling i Oppfølgingsordningen for Ibestad. Oppfølgingsordningen er egentlig bare for grunnskolen, men Ibestad kommune har også valgt å inkludere barnehage og kommunens bibliotek i tiltaksfasen. Denne siste samlingen var både for skole, SFO, barnehage, PPT og bibliotek.

Ibestad kommune har vært i oppfølgingsordningen i perioden august 2020 til juni 2023. Dette var siste samling der vi hadde fokus på å evaluere hele prosjektperioden, samt å planlegge videreføringen. 

Programmet for dagen var:

09.00 – 11.30: Evaluering av «Leseløftet», ledet av Ann Margareth Gustavsen
11.30 – 12.15: LUNSJ
12.15 – 15.00: Videreføring av «Leseløftet», ledet av Jane Iren Johansen (bildet)

FORFASEN

I forfasen brukte Ibestad skole dataene fra nasjonale prøver og Elevundersøkelsen, i tillegg til at de hentet inn mer data, som kartlegging av elevenes interesseområder og meninger om lesing (aktørperspektivet). Alle datakilder ble brukt i en pedagogisk analyse der skolene undersøkte problemformuleringen:

Hvorfor er våre resultater på nasjonale prøver i lesing lavere enn nasjonalt gjennomsnitt?

De gjennomførte også en analyse av hva skolen gjør i dag med kartleggingsverktøyene som anvendes og hvorfor, samt hvilke læringsstrategier lærerne på skolen bruker med elevene.

Skolen bestemte seg for at fokuset i oppfølgingsordningen skulle bli lesing og titulerte prosjektet som LESELØFTET - sammen skal vi bli bedre til å lese

Etter at alle data ble analysert identifiserte skolen tiltak i gjennomføringsfasen.

TILTAK I GJENNOMFØRINGSFASEN

 • Barnehage: Økt kompetanse i barns språkutvikling
  • PPT som deltakende
 • Skole: Økt kompetanse i leseopplæring
  • Alle lærere er leselærere
  • Leseveiledere (en fra småskole, en fra mellomtrinn og en fra ungdomstrinn)
  • PPT som deltakende
 • SFO: Hvordan kan SFO støtte opp om elevenes lesing?
  • Språk- og lesestøttene aktiviteter i SFO
 • Bibliotek:
  • Mer systematisk samarbeid mellom barnehage, skole og bibliotek 
 • Utvikling av en helhetlig språk- og leseplan fra barnehage til skole
  • Blant annet utvikle rutiner og systematikk omkring innsamling av data, analyse av data og iverksetting av tiltak. 

Siden SePU selv ikke har god nok kompetanse på språkutvikling i barnehage og leseopplæring i skole, valgte vi å samarbeid med eksterne fagmiljøer: Vigdis Refsahl i skole og Unni Espenakk i barnehage

For å støtte skolene i kompetanseutviklingen hadde vi i tillegg til fagdager og skolebesøk også digitale månedlige møter mellom eier, skoleledelsen, PPT, styrer i barnehagen, bibliotek og SePU ved Ann Margareth Gustavsen som har vært prosjektleder hele perioden (statsforvalter har vært invitert til alle møter). 

VIDEREFØRING

Ibestad skal fortsette sin satsing på Leseløftet også etter at oppfølgingsordningsperioden er over. SePU takker så mye for samarbeidet og ønsker kommunen lykke til videre med arbeidet!